OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pravidlá KAP

 

Karpatský Autokrosový Pohár

„ ďalej len KAP “

 


 

Organizačné PREDPISY SERIÁLU KARPATSKÝ AUTOKROSOVÝ POHÁR 2018

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úprava v pravidlách pre r. 2018 .

Postavenie na štartovacom rošte vo finále:
 Prvý jazdec vo finále má možnosť vybrať si pozíciu na štartovnom rošte.

 
 

 

 

Organizačné PREDPISY SERIÁLU KARPATSKÝ AUTOKROSOVÝ POHÁR 2017

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

aktualizované: 04.04.2016

 

Organizačné PREDPISY SERIÁLU KARPATSKÝ AUTOKROSOVÝ POHÁR 2016

 

 

 

Tieto predpisy ustanovujú organizačné podmienky konania jednotlivých pretekov Karpatského Autokrosového Pohára (ďalej len KAP), povinnosti organizátorov, pretekárov a ich doprovodu, návštevníkov podujatí KAP-u s odvolaním sa na medzinárodné pravidlá a iné doplňujúce predpisy.

 

Čl. 1
Kategórie vozidiel

            Vo všetkých pretekoch KAP-u sú povinne vypísane kategórie v dvoch skupinách vozidiel. Jedná sa o skupiny A – osobné automobily spĺňajúce podmienky uvedené v dokumente Technické požiadavky na vozidlá pre seriál KAP 2015, skupinu B – autokrosové špeciály, známe ako buginy a skupinu QUAD. V skupine A sa jedná o kategórie A JUNIOR, A 1400, A 1600, A 2000, A OPEN. V skupine B je to B 2000 a B OPEN. Osobitnou kategóriou je kategória QUAD (štvorkolky).

            Kategória A JUNIOR je kategória vozidiel určená pre osoby od 8 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku) do 15
                                        roku života (vrátane roku dovŕšenie veku). Do tejto kategórie môžu nastúpiť len vozidlá s
                                        atmosférickým motorom s obsahom do 1600 cm3 a pohonom jednej nápravy. Žiadny z
                                        organizátorov preteku nesmie pripustiť aby sa táto kategória zlúčila s inou kategóriou pretekov,
                                        alebo aby do tejto kategórie nastúpila osoba, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky. Všetci
                                        súťažiaci, ktorí majú spomínaný vek nesmú jazdiť v inej kategórii ako je táto. O vypísaní
                                        kategórie rozhoduje riaditeľ preteku, na základe počtu prihlásených pretekárov do kategórie.

            Kategória A 1400 je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre
                                        vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 1400 cm3 a pohonom jednej nápravy.

            Kategória A 1600 je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre
                                        vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 1600 cm3 a pohonom jednej nápravy.

            Kategória A 2000 je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre
                                        vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 2000 cm3 a pohonom jednej nápravy.

            Kategória A OPEN je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre
                                          vozidlá s ľubovoľným motorom a s bližšie neurčeným obsahom motora, s pohonom jednej
                                          alebo dvoch náprav

            Kategória B 2000 (Buginy) je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku),
                                         pre vozidlá s atmosférickým motorom s  obsahom motora do 2000 cm3 s pohonom jednej
                                         nápravy. Žiadny z organizátorov preteku nesmie pripustiť aby sa táto kategória zlúčila s inou
                                         kategóriou pretekov.

            Kategória B OPEN (Buginy) je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie
                                         veku), pre vozidlá s ľubovoľným počtom motorov, s bližšie neurčeným obsahom, s pohonom
                                         jednej alebo dvoch náprav. Žiadny z organizátorov preteku nesmie pripustiť aby sa táto
                                         kategória zlúčila s inou kategóriou pretekov.

            Kategória QUAD (štvorkolky) je kategória určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre
                                        vozidlá s ľubovoľným motorov, s bližšie neurčeným obsahom, s pohonom jednej  nápravy.
                                        Žiadny z organizátorov preteku nesmie pripustiť aby sa táto kategória zlúčila s inou kategóriou
                                        pretekov. Pretekári tejto kategórie musia mať počas preteku na sebe okrem štandardných aj
                                        špecifické ochranné prvky t. j. korytnačku a bezpečnostný hans.

 

            Vozidlá s preplňovaným motorom budú prepočítané koeficientom s hodnotou 1,4.

            O vypísaní jednotlivých kategórií rozhoduje riaditeľ preteku po konzultácii so zástupcom organizátorom, na základe počtu prihlásených pretekárov do kategórie.

Celkové vyhodnotenie seriálu KAP je pre jednotlivé kategórie možné len v prípade, že sa konkrétnej kategórie zúčastnia počas celej sezóny najmenej traja pretekári a absolvujú viac ako polovicu závodov seriálu  (v prípade párneho počtu aspoň polovicu závodov). V opačnom prípade nie je možné kvalifikovať pretekárov (pretekára) v danej kategórii.

 

Čl. 2
Povinnosti organizátorov pretekov KAP-u

            Organizátor je povinný, ak tomu nebránia závažné okolnosti, usporiadať pretek v riadnom termíne, ktorý je uvedený v kalendáre pre daný rok, riadne, včas a na náležitej úrovni. V prípade ak organizátor nedokáže pretek uskutočniť, je povinný dať o probléme, ktorý nastal a bráni vo vykonaní preteku, vedieť ostatným organizátorom pretekov telefonicky alebo elektronicky najneskôr  päť dní pred riadnym termínom konania preteku. Každý organizátor je ďalej povinný najneskôr 10 dní pred pretekmi zverejniť Zvláštne ustanovenia pretekov, prihlasovacie formuláre pre jazdcov.

            Organizátori sú prostredníctvo zvoleného zástupcu povinný zastupovať záujmy pretekárov na Slovensku i v zahraničí, navštevovať všetky preteky KAP-u, komunikovať so sponzormi a zástupcami orgánov obcí a štátnej správy v rámci možností, aktívne sa zúčastňovať na riadení preteku v záujme jeho transparentného priebehu v zmysle týchto pravidiel. Tejto osobe musí byť umožnení prístup do všetkých priestorov potrebných na organizáciu a priebeh preteku, aj do systému a riadenia preteku. Rovnako komunikuje aj s novými organizátormi, ktorí by v budúcnosti mali záujem organizovať preteky KAP-u, pričom zástupca organizátorov môže osobne navštíviť trať, na ktorej by sa mal pretek KAP-u uskutočniť a dá o podá o tomto informácie ostatným organizátorom.

 

Čl. 3

Preberanie vozidiel

            Preberanie vozidiel sa skladá z administratívneho (identifikácia jazdca) a technického preberania (identifikácia vozidla ) vozidiel na preteku KAP-u.

            Všetci pretekári sa pred konaným pretekom musia dostaviť k administratívnemu preberaniu podľa pokynov organizátora uvedených v Zvláštnych ustanoveniach daného preteku.

Administratívne preberanie obsahuje dve časti:

·      prvou časťou je identifikácia jazdca - vyplnenie a overenie prihlášky, zaplatenie povinného vkladu (štartovného), zápis do štartovnej listiny podľa svojej kategórie, za potrebných okolností vykonanie dychovej skúšky vodiča na prítomnosť alkoholu v jeho dychu.

·      druhou časťou je identifikácia vozidla - overenie technickej karty vozidla, kontrola, overenie a v prípade zhodnosti štartovného čísla pridelenie iného štartovného čísla podľa dohody jazdca a riaditeľa daného preteku.

            Všetci pretekári a vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na pretekoch, musia mať vykonané technické preberanie vozidiel. Ak bude pri technickom preberaní vozidiel zistené, že vozidlo nevyhovuje technickým, alebo bezpečnostným predpisom podľa týchto pravidiel, nebude vozidlo zaradené do pretekov. Riaditeľ daného preteku po konzultácii so zástupcom organizátorom môže rozhodnúť o pripustení pretekára s vozidlom do pretekov na vlastnú zodpovednosť. Technické preberanie obsahuje kontrolu bezpečnostných prvkov na vozidle, kontrolu celkového stavu vozidla,  kontrolu povinnej bezpečnostnej výstroje jazdca.

            Ďalšie kontroly týkajúce sa pretekára alebo vozidla môžu byť vykonané kedykoľvek počas preteku. Pretekár je zodpovedný za to, že vozidlo bude v priebehu daného preteku zodpovedať príslušným technickým a bezpečnostným požiadavkám. V prípade, že sa počas pretekov zistí, že vozidlo nespĺňa technické a bezpečnostné požiadavky, s vozidlom nesmie nastúpiť na preteky pokiaľ nebudú príslušné nedostatky odstránené. Kontrola nesmie byť však účelovo nariadená pre vylúčenie daného pretekára.

 

Čl. 4
Vrátenie štartovného

            Štartovné môže jazdcovi vrátiť len riaditeľ daného preteku v týchto prípadoch, ak vozidlo neprejde technickým preberaním, alebo v prípade, že sa na vozidle vyskytne neodstrániteľná porucha počas tréningu. Ale ak pretekár nastúpi na štart prvej kvalifikačnej rozjazdy nemá nárok na vrátenie štartovného.

 

Čl. 5
Všeobecné pravidlá

            Štartujúci je pretekár, ktorý prešiel technickým preberaním. Pretekár môže v preteku nastúpiť aj s viacerými vozidlami, avšak v jednej kategórii môže použiť iba jedno vozidlo, s ktorým prešiel cez tech. preberanie a bolo do danej kategórie zapísané. Rozhodnutie o zastavení preteku môže urobiť iba riaditeľ preteku,  za určených podmienok a to pokynom na zastavenie dávané jazdcom mávaním červenou vlajkou. Ak je nutné zastaviť pretek z bezpečnostných dôvodov, alebo z dôvodu predčasného štartu, športoví komisári nariadia opakovanie jazdy. Riaditeľ preteku rozhoduje o tom, ktoré vozidlá sa môžu zúčastniť opakovanej  jazdy. V prípade, že je predčasne ukončená jazda a vozidlá absolvovali min. polovica rozjazdy, môže riaditeľ preteku  túto jazdu označiť ako dokončenú a poradie pretekárov sa určí podľa posledného prejazdu cieľom. V prípade vylúčenia jazdca z rozjazdy je riaditeľ preteku povinný o tom jazdca, alebo vedúceho športového tímu informovať ihneď po ukončení jazdy. Dohľad nad traťou a pohotovostnými službami sa riadi podľa osobitného predpisu.

 

Čl.6
Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi

            Po skončení administratívneho a technického preberania sa uskutoční rozprava s pretekármi. Účasť pretekárov na rozprave je povinná. Na rozprave riaditeľ preteku alebo ním poverené osoby účastníkom pretekov oboznámia informácie o mieste oficiálnej tabule pretekov, základné  informácie o trati a podmienkach na nej, spôsob signalizácie počas pretekov na trati a v depe jazdcov, umiestnení traťových komisárov a iných funkcionárov preteku, spôsob umiestnenia jazdcov na štartovacej čiare, spôsob prevedenia štartu a zodpovie prípadné otázky pretekárov alebo ich doprovodu.

            Na rozprave s pretekármi sa musí zúčastniť aj zástupca organizátorov pretekov, ktorý taktiež odpovedá na otázky pretekárov, prípadne doplní riaditeľa preteku alebo ním poverenú osobu.

 

Čl. 7
Štartovanie pretekov

            Každý pretekár je povinný byť ustrojený a pripravený s vozidlom 5 min. pred vypísaným časom jeho jazdy v čakacom priestore v depe. Po umiestnení všetkých pretekárov na štartovom rošte, štartér prejde pred vozidlami so vztýčenou zelenou vlajkou a opustí trať v priestore štartu. Po zaujatí stanoveného  miesta mávnutím vlajky smerom nadol odštartuje jazdu. Štart jazdy sa môže previesť aj svetelným signalizačným zariadením, ak to určí riaditeľ preteku na rozprave s jazdcami.

            Predčasný štart je vtedy, ak vozidlo opustí štartovú čiaru pred signálom štartu. Jazda s predčasným štartom môže byť zastavená červenou vlajkou a štart jazdy sa môže opakovať. Pretekár, ktorého sa predčasný štart týkal bude napomenutý riaditeľom preteku. Pokiaľ pretekár znovu zopakuje predčasný štart bude umiestnený na posledné miesto štartového poľa, ak to počet vozidiel na štartovom rošte dovolí. Ak je štartový rošt plný bude pretekár z tejto jazdy vylúčený. Ak pretekár zopakuje predčasný štart tretí krát po sebe bude z tejto jazdy vylúčený. Pretekár vylúčený z jazdy bude klasifikovaný ako posledný v tejto jazde pred jazdcami, ktorí do jazdy nenastúpili. V prípade vylúčenia viacerých jazdcov rozhoduje o ich poradí poradie ich kvalifikácie do príslušnej jazdy. Ak riaditeľ preteku rozhodne môže sa riešenie jazdca presunúť na čas kedy sa rozjazda, v ktorej bol predčasný štart vykonaný dojazdí a pretekár bude napomenutý alebo vylúčený z rozjazdy dodatočne.

Pretekár je povinný dbať na spôsob štartu, najmä na križovanie štartu po presne vlajkou určený priestor. Za  takýto spôsob štartu bude pretekár napomenutý. V prípade opakovanie sa budú pretekárovi pridelené trestné body, pripočítané do finálovej jazdy.

 

Čl. 8
Tréningy

            Podľa pravidiel KAP-u sa v danom preteku ide iba jeden druh tréningu a to voľný.

            Voľný tréning je pre pretekárov nepovinný. Pretekár sa môže na trati zdržať len počet kôl, ktoré určí riaditeľ. Riaditeľ preteku má právo v prípade extrémne zlého počasia a poveternostných podmienok, prípadne veľkého časového sklzu voľný tréning zrušiť. Do voľného tréningu nastupuje na rozjazdu taký počet vozidiel, ktorý určí riaditeľ za vyhovujúci. Počet kôl voľného tréningu určuje riaditeľ preteku na rozprave s jazdcami.

 

Čl. 9
Rozjazdy

            Rozjazdy budú organizované v troch sériách kvalifikačných jázd. Postavenie pretekárov na štarte bude presne určené na základe výsledkov programu, alebo losovaním na rozprave s pretekármi a riaditeľom.

            Štartový rošt sa skladá z 10 vozidiel, v štyroch radoch 3-2-3-2. Jeho náčrtok s presným rozmiestnení miest je obrázok č. 1 tohto dokumentu.

            V každej rozjazde budú pretekári klasifikovaný podľa bodov pridelených programom. Ak nie je k dispozícii program, bude pretekár klasifikovaný podľa prejazdu cieľom pri odmávaní prvého pretekára. Body sú prideľované nasledovne podľa počítačového systému.

            Pretekár, ktorý je vylúčený z jazdy, alebo do nej vôbec nenastúpi dostane 95 trestných bodov. Ten pretekár, ktorý rozjazdu nedokončí dostane body za posledné miesto v danej rozjazde.

            Pretekár, ktorý neabsolvuje min. 2 kvalifikačné rozjazdy nenastupuje do finále. Jedna kvalifikovaná rozjazda sa započítava po prejdení min. 2 úplné kolá.

            V prípade, že sa pretekár neklasifikoval do finálovej jazdy ostávajú mu body podľa umiestnenia v kvalifikačných rozjazdách. Pretekár kvalifikovaný do danej rozjazdy nemá právo vyberať si miesto na štartovom rošte. Toto mu je pridelené na základe výsledkov z programu.

 

Čl. 10
Finále

Do finálovej jazdy sa kvalifikuje max. 10. pretekárov pre každú kategóriu.

            Klasifikácia do finále bude spracovaná po skončení kvalifikačných rozjázd, podľa programu alebo bodov zo všetkých výsledkov klasifikačných rozjázd. V prípade, neschopnosti pretekára štartovať, ostáva jeho miesto v štartovom poli neobsadené. Danému pretekárovi bude automaticky pridelené, ako konečný výsledok, posledné miesto v tomto finále. V prípade, že je viac pretekárov, ktorí nemôžu nastúpiť na štart do finále, budú im pridelené posledné miesta vo finále na základe ich štartových pozícií, ktoré by obsadili vo finále.

            Všetci pretekári, ktorí sa klasifikovali do finálových jázd majú nárok na body, ktoré zodpovedajú umiestneniu vo finále, a to aj vrátane pretekárov, ktorí vo finále neodštartovali.

            Rozostavanie do finále je určené programom alebo určením podľa počtu bodov dosiahnutých v kvalifikačných rozjazdách. Štartové miesto si nevyberá žiadny z pretekárov sám, bude na vyzvanie štartéra umiestnený na miesto podľa počítačového systému, na základe rozjázd z daného preteku. Toto miesto mu bude pridelené podľa štandardného umiestňovanie na štartovom rošte.

            Po zaujatí štartovej pozície nie je možné s vozidlom na štarte hýbať. Na požiadanie sa môže vozidlo zabezpečiť proti pohybu, a to kameňom umiestnený pod jedno z kolies vozidla, ktoré nie je ne hnacej náprave.

 

Čl. 11
  Protesty a odvolania

            Všetky protesty musia byť podané v súlade s osobitnými predpismi.

            Každý podaný protest musí byť podaný písomne, odovzdaný riaditeľovi preteku spolu s poplatkom za protest, ktorý nebude vrátený v prípade, že protest nebude uznaný. V prípade neopodstatneného protestu prepadne poplatok v prospech usporiadateľa preteku.

            Poplatok za protest je 70,-€ proti jednotlivým jazdám, a to max. do 30 min. od skončenia príslušnej jazdy. Protesty sa neprijímajú na spôsob jazdy po trati, z dôvodu, že ide o disciplínu, pri ktorej dochádza ku kontaktom so súpermi a o tejto rozhoduje riaditeľ preteku spolu s zástupcom organizátorom.

            Protest môže riaditeľovi podať aj zástupca organizátorov, a to ak je podozrenie, že spôsob jazdy je neprípustný s pravidlami KAP-u, ale došlo k ich porušeniu. V takomto prípade sa poplatok za protest nevyžaduje.

            Úmyselné poškodenie vozidla súpera a nešportové správanie na trati, alebo úmyselné zapríčinenia havárie tak, že znamená výhodu pre vinníka bude trestané športovými komisármi alebo riaditeľom preteku. Uložené tresty môžu byť udelenie trestných bodov alebo vylúčenie z rozjazdy, či preteku.

 

Čl. 12
Tresty

            Ak pretekár prednou časťou svojho vozidla súvisle naráža do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu, bude toto považované za nešportové správanie, a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného celého kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému pretekárovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak pretekár vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu. Poškodený však nesmie účelovo nepredchádzať vozidlo vinníka kolízie, a tak nepriamo vylúčiť iného pretekára.

            Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na zistenie alkoholu v dychu jazdcov v prípravnom priestore pred štartom. Pozitívna dychová skúška má za následok okamžité vylúčenie pretekára z daného preteku a v prípade opakovania sa tejto skutočnosti na viacerých pretekoch, aj vylúčenie z celkového seriálu a tak aj celkového hodnotenia.

Na trať počas závodu je prísne zakázaný vstup mechanikov, členov tímu, divákov, pokiaľ závod nie je riadne ukončený, alebo prerušený a taktiež je prísne zakázaný akýkoľvek pokus o opravu a spojazdnenie vozidla počas závodu.  Nerešpektovanie tohto zákazu pre jazdcov, mechanikov a členov tímu môže mať za následok vylúčenie zo závodu. Pri opakovaných porušeniach môže byť jazdec vylúčený aj z celkového seriálu KAP.

Postihy pretekárov za konkrétne skutky

·         Predčasný štart

o        napomenutie
o        posun do poslednej rady na štarte
o        vylúčenie z danej rozjazdy, v príp. finále vylúčenie z preteku

·         Nešportový alebo agresívny spôsob jazdy

o       napomenutie,
o       posun do poslednej rady na štarte,
o       vylúčenie z danej rozjazdy, v príp. finále vylúčenie z preteku,
o       diskvalifikácia z daného preteku,

·         Neuposlúchnutie signalizácie a pokynov

o       napomenutie
o       posun do poslednej rady na štarte,
o       vylúčenie z danej rozjazdy, v príp. finále vylúčenie z preteku,
o       diskvalifikácia z daného preteku,

·         Urážky funkcionárov a činovníkov preteku,

o       diskvalifikácia z daného preteku,

·         Otvorená kapota alebo inej časti vozidla (napr.okná, dvere, ...)

o       okamžité opustenie vozidla z trate,
o       vylúčenie z danej rozjazdy, v príp. finále vylúčenie z preteku,

·         Odmietnutie kontroly motoru

o       diskvalifikácia z daného preteku,

·         Zistenie vyššieho obsahu motora

o       diskvalifikácia z celého seriálu KAP-u, odobratie všetkých dosiahnutých bodov.

 

Čl. 13
Havárie

            Pokiaľ sú do havárie zapojené najmenej dve vozidlá a pokiaľ nemôžu pokračovať v jazde, sú pretekári vzájomne klasifikovaní podľa umiestnenia aké mali pri poslednom prejazde cieľom, alebo podľa pozície na štarte, ak sa havária stala v prvom kole.

            V prípade ak sa jedná o zavinenie havárie, pri ktorej získal vinník výhodu bude potrestaný buď pridelením trestných bodov, alebo ak sa jedná o závažnú haváriu bude vylúčený z danej jazdy.

 

Čl. 14
 Dablér a spolujazdec

            Pretekár môže mať len jedného dabléra, ktorí musí však spĺňať všetky podmienky rovnako ako pretekár a musí mať zaplatené štartovné. Auto môže mať pridelené aj jedno štartovné číslo.

Spolujazdec je podľa týchto predpisov zakázaný na všetkých pretekoch seriálu.

 

Čl. 15
Vyhodnotenie a dekorovanie víťazov

            Po ukončení všetkých finálových jázd bude zostavená výsledková listina, ktorá bude následne zverejnená na oficiálnej výsledkovej tabuli preteku. Jazdci budú hodnotení pre každú skupinu samostatne.

            Po ukončení pretekov budú vyhlásené oficiálne výsledky a pretekári budú dekorovaný.

            Všetky výsledky sa spracujú, priebežne budú vyhodnocované umiestnenia v celkovom pohári KAP. Všetky tieto výsledky budú zverejňované na oficiálnej stránke KAP najneskôr sedem dní od konania sa preteku.

Bodovanie započítavané do seriálu KAP-u bude prideľované

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

25 bodov

20 bodov

16 bodov

13 bodov

11 bodov

10 bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

bodov

 

            Celkové vyhodnotenie KAP-u prebehne podľa dohody organizátorov jednotlivých pretekov. Na tomto vyhodnotení budú oficiálne vyhlásené celkové výsledky KAP-u, budú dekorovaní a ocenení víťazi jednotlivých skupín. Všetci pretekári zúčastnený sa aspoň jedného preteku KAP-u dostanú Pamätný list a medailu za účasť v seriály.

 

Čl. 16
Súťažiaci

            Súťažiaci tím sa skladá z jazdca, vedúceho tímu, mechanikov a ostatných príslušníkov tímu.

            Vedúci tímu je zodpovedný za správanie členov tímu. V prípade akéhokoľvek porušenia predpisov členmi tímu bude postihovaný pretekár. Za arogantné alebo agresívne správanie členov tímu voči organizátorom, členom iných tímov alebo divákom môže byť pretekár na pokyn riaditeľa preteku vylúčený z danej jazdy alebo z celého preteku.

            Podpisom prehlásenia súťažný tím a pretekár preberá na seba zodpovednosť za účasť, za dodržiavanie pravidiel športových poriadkov, týchto predpisov, zvláštnych ustanovení usporiadateľa a ich doplnení a za všetkých členov svojho tímu. Za morálne poklesky, ako je nadmerné používanie alkoholických nápojov, použitie omamných  a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, rušenie nočného pokoja od 22.00 hod. do 06.00 hod., narušovanie vyhradených priestorov štartu, cieľa a priestoru pre organizátorov, agresívne správanie sa voči organizátorom, činovníkom a ostatným účastníkom, neuposlúchnutie pokynov usporiadateľa, môže riaditeľ preteku súťažiacemu tímu alebo jazdcovi udeliť pokutu do výšky 500,-€, alebo ho vykázať z areálu pretekov. V prípade neuhradenia pokuty, alebo neuposlúchnutia vykázania je možné vylúčenie súťažného tímu alebo jazdca z celého seriálu KAP.

 

Čl. 17
Pretekár

            Vybavenie pretekára je jasne definované, povinné a skladá sa z ochrannej prilby, ktorá musí zodpovedať homologizácii „E“ a nesmie byť viditeľne poškodená, kombinézy, ktorá musí byť jednodielna, s dlhým rukávom, z prírodných materiálov, prstových rukavíc a obuv v prevedení nad členky z prírodných materiálov. Všetko vybavenie pretekára sa odporúča v nehorľavom prevedení.

            Pretekár je ďalej povinný mať počas pretekov na sebe riadne upevnenú bezpečnostnú prilbu, oblečenú kombinézu, rukavice a topánky v súlade s platnými predpismi, byť v sedačke pripútaný, mať zatvorené všetky bočné okná, podrobiť sa dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu na požiadanie organizátorov preteku a v prípade, že malo vozidlo haváriu, pri ktorej sa prevrátilo na, alebo cez strechu a pretekár s ním chce  nastúpiť do ďalšej jazdy, je povinný pred touto jazdou toto vozidlo pristaviť na technické preberanie na  kontrolu poškodenia bezpečnostných prvkov na vozidle.

            Pretekár sa zaväzuje prijať povinnú reklamu organizátora KAP, ktorá bude umiestnená počas konania preteku na závodnom aute, a to tam kde urči organizátor preteku. Odmietnutie povinnej reklamy bude spoplatnené sumou 100,-€. 

 

Čl. 18
Vlajky

            Každý pretekár je povinný sa počas preteku riadiť vlajkami, svetelnými zariadeniami a signalizáciou vyplývajúcej z nich. Tento predpis pozná šesť druhov vlajkovej signalizácie, a to

·        zelená vlajka, ktorá znamená voľnu trať. Používa sa na stanovisku, na ktorom bola predtým vyvesená žltá vlajka, v
                                 prípade ak bola prekážka z trate odstránená. Taktiež je možné túto vlajku použiť na štartovanie
                                 pretekov,

·        žltá vlajka, ktorá znamená nebezpečenstvo na trati. Pretekár je povinný spomaliť vozidlo, nesmie predbiehať,
                            nebezpečenstvo je pri dráhe, alebo do dráhy čiastočne zasahuje. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti,
                            ktoré predchádza miestu nehody a zákaz predbiehania platí až po ďalšie stanovisko traťového
                            komisára,

·        červená vlajka signalizujúca zastavenie pretekov. Vozidlá musia ihneď bezpečne zastaviť vozidlo na kraji trate,
                                  pretekár nesmie z vozidla vystupovať a musí počkať na pokyny traťových komisárov. Červenými
                                  vlajkami sa máva súčasne na všetkých stanovištiach traťových komisárov. V prípade, že sú
                                  vyvesené červené vlajky je trať uzavretá a vozidlá sa na nej nesmú pohybovať. Pretekári nesmú za
                                  žiadnych okolností zdržiavať alebo blokovať záchranné zložky, presúvajúce sa k nehode,

·        biela vlajka poukazuje na pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza úseku
                             trate kontrolovanej týmto stanovišťom,

·        modrá vlajka prikazuje pomalému vozidlu, ktorému je ukazovaná, aby pustil pres seba pretekára, ktorý je zjavne
                                o celé kolo popredu a toto je zdržiavané,

·        čierna vlajka prikazuje pretekárovi okamžite opustiť trať, z dôvodu vylúčenia z rozjazdy alebo preteku,

·        čierno-biela vlajka signalizuje pretekárovi, pred ktorým je vyvesená, že je napomenutý v danej jazde,

·        bielo-čierna šachovnicová vlajka ukončuje jazdu tréningu alebo pretekov,

·        štátna vlajka krajiny, v ktorej sa pretek uskutočňuje sa dá použiť na pokyn riaditeľa preteku k odštartovaniu
                                           finálových jázd preteku.

 

Čl. 19
Bezpečnosť a ochrana prírody

            Organizátor je povinný zabezpečiť dohľad nad svojimi pretekmi zdravotnou službou, záchrannou  službou s vybavením podľa osobitného predpisu. Ďalej je organizátor povinný zabezpečiť na každom stanovisku a v priestore štartu a cieľa  minimálne jedného traťového komisára a hasiaci  prístroj s min. 6kg náplňou.

            Pretekár je rovnako povinný mať v priestore boxu funkčný práškový hasiaci prístroj s min. 6kg náplňou.

            Každé vozidlo v depe bude odstavené na nepriepustnej podložke, ktorá je pevne ukotvená k zemi a presahuje obrysy vozidla min 0,5m na každú stranu.

            Dopĺňanie paliva je povolené len na nepriepustnej podložke, tak aby sa v čo najväčšej miere zabránilo znečisteniu alebo kontaminovaniu okolia prevádzkovými kvapalinami. V prípade, že dôjde k úniku prevádzkových kvapalín, je povinný pretekár, alebo vedúci  súťažiaceho tímu túto skutočnosť okamžite nahlásiť riaditeľovi pretekov.

 Osobitné predpisy:

·         príloha H k FIA 2016 medzinárodnému športovému poriadku,

·         príloha J k FIA 2016

·         príloha K k FIA 2013

 

 

Prílohy:                                                                                            

·         Technické požiadavky na vozidlá pre seriál KAP 2016

 

Obrázok č. 1

1.      miesto

 

2.      miesto

 

3.      miesto

 

4.      miesto

 

5.      miesto

 

6.      miesto

 

7.      miesto

 

8.      miesto

 

9.      miesto

 

10.   miesto

 

 

 

 

 

 

 

Technické požiadavky na vozidlá seriálu Karpatský Autokrosový Pohár 2016


 

 

 

Tieto predpisy ustanovujú presné technické podmienky pre vozidlá zúčastňujúcich sa na pretekoch KAP-u s odvolaním sa na medzinárodné pravidlá a iné doplňujúce predpisy.

            Vozidlá skupiny A (automobily) sú dvojstopové motorové vozidlá s jedným sedadlom pre vodiča, ktoré nemusia mať pridelené EČ, nemusia byť schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky.

Pre vozidlá skupín A

·         Rám a nosné prvky karosérie musia byť zachované, skelet karosérie musí byť pôvodného tvaru, nesmie byť nadmerne poškodený koróziou, alebo tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu deformačných zón nad rámec bezpečnosti pri náraze vozidla.  Rám alebo skelet môže byť zosilnený pridaním materiálu. Je zakázané automobil skracovať, predlžovať, vyrezávať  bezpečnostné prvky, alebo robiť iné úpravy, ktoré by tak zmenili celistvosť vozidla.

·         Pri automobiloch typu pick-up musí byť umiestnená za jazdcom prepážka, t.j. zábrana zabezpečujúca zabránenie
        vstupu kvapalín do priestoru pretekára.

·         Vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnou klietkou podľa osobitného predpisu Obrázok č. 1.

·         V priestore možného kontaktu vozidla, rámu s jazdcovou prilbou musí byť klietka obalená mäkkou vrstvou materiálu
        tak, aby  nedošlo k poškodeniu prilby alebo zraneniu pretekára.

·         Sedadlo môže byť športové, podľa osobitného predpisu, alebo anatomické sedadlo s  bočným vedením a opierkou
        hlavy,  ktoré musí byť zaaretované proti posunutiu a sklopeniu zvarom alebo iným spojom.

·         Bezpečnostné pásy musia byť min. 4bodové s 3bodovým ukotvením, odporúčajú sa pásy homologované FIA so
        4bodovým ukotvením k rámu.

·         Vnútorný odpojovač elektrického obvodu sa musí dať ovládať z vnútra aj z vonku. Odpojovačom sa musia vypnúť
        všetky čerpadlá, ventily palivového systému a všetky elektrické obvody. Ovládanie odpojovaču vo vnútri automobilu
        musí byť v dosahu zapásaného vodiča. Ovládanie z vonku vozidla musí byť umiestnené pri spodnom  stĺpiku čelného
        skla a musí byť označené červeným bleskom v bielo orámovanom modrom trojuholníku so základňou najmenej
        120mm Obrázok č. 2.

·         Vozidlo musí mať zakrytú elektrickú inštaláciu proti poškodeniu alebo prehriatiu v nehorľavom prevedení.

·         Ťažné oko umiestnené vpredu a vzadu vozidla /ľahko prístupné/, musí byť zreteľne označené odlišnou farebnou
        šípkou, ako je podklad a šípka musí byť smerujúca k nemu.

·         Ak vedie cez kabínu vodiča benzínové alebo chladiace potrubie, musí byť zabalené proti zasiahnutiu vodiča,
        organizátora alebo inej osoby. Ak sa v kabíne nachádza nádrž alebo chladič, alebo nádoba chladiacej kvapaliny, musí
        byť  automobil opatrený ochrannou stenou, ktorá zabráni prípadnému zasiahnutiu vodiča kvapalinami.

·         Akumulátor musí byť pevne uchytený ku karosérii cez jej stred na hornej časti. V prípade umiestnenia v kabíne
        pretekára musí byť zakrytý plastovým odnímateľným krytom.

·         Je prísne zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.

·         Palivová nádrž môže byť originálna alebo alternatívna. V prípade originálnej nádrže  musí byť umiestnená na
        pôvodnom mieste. V náhradnom prevedení, ale musí spĺňať nasledovné požiadavky:

o       pôvodná nádrž musí byť demontovaná,
o       nesmie byť umiestnená na mieste vodiča alebo spolujazdca,
o       objem nádrže nesmie presiahnuť 25 litrov,
o       nádrž musí byť pevne ukotvená k vozidlu, min. 40 cm od zadného obrysu,
o       odvetranie nádrže musí byť zabezpečené spätným ventilom a musí byť vyvedené mimo kabínu
                vodiča, nie však pod  vozidlo,

o       vedenie paliva cez kabínu vodiča musí byť pomocou trubiek, a musí byť zaizolované
o       ak vo vozidle nebude umiestnená deliaca ochranná prepážka, musí mať nádrž dvojitý obal

·         Osvetlenie vozidla musí byť stále funkčné, zadné obrysové svetlo v počte min. 1ks a zadné brzdové svetlo v počte
        min. 2ks musia byť umiestnené v hornej zadnej časti karosérie, alebo musia byť v pôvodnom továrenskom prevedení.

·         Čelné sklo na vozidle musí byť z vrstveného skla, v prípade ak je odstránené musí byť nahradené sieťkou s okami
        max 20x20 mm a vodič musí používať ochranu zraku.

·         Okno na vodičových dverách musí mať sklo alebo sieťku zabraňujúcu vleteniu predmetov do kabíny pretekára. Všetky
        ostatné okná vozidla môžu byť nahradené požadovanou sieťkou, alebo oknami z priehľadného polykarbonátu.
        V prípade použitia sieťky je potrebné použiť materiál kov, plast a v prípade skla musia byť tieto okná prelepené
        priehľadnou fóliou.

·         Automobil musí byť vybavený účinnými dvojokruhovými brzdami a funkčnou ručnou brzdou.

·         Kolesá nesmú presahovať obrys vozidla.

·         Uchytenie kapoty musí byť najmenej štyrmi úchytnými bodmi pre každú kapotu, pričom  zaistenie skrutkami a
        maticami nie je povolené. Pôvodné zariadenie na zaistenie kapoty musí byť vyradené z činnosti.

·         Na karosérii vozidla nesmie byť žiaden plech nahradený iným plechom hrubším ako 1,5mm.

·         Predný nárazník môže ostať pôvodný, alebo iný plastový. Držiaky nárazníka musia byť pôvodné, nevystužené.
        Vystuženie vozidla, ktoré presahuje obrys karosérie je zakázané.

·         Zo žiadnej časti vozidla nesmú trčať ostré hrany.

·         Strešné okno musí byť odstránené, nahradené privareným plechom,

·         Nesmie sa použiť odľahčenie na skelete, nápravách, brzdovom pedáli a iných dôležitých častiach vozidla, ktoré  
        zjavne zmenia jazdné vlastnosti vozidla.

·         Dvere vodiča aj spolujazdca musia byť otvárateľné zvnútra aj zvonku.

·         Pôvodné ťažné zariadenie, ani jeho súčasť nie sú povolené.

·         Štartovné číslo musí byť umiestnené na neprehliadnuteľnej tabuľke umiestnenej koľmo na strechu v osi vozidla, a na
        oboch dverách vozidla a to čiernymi číslicami na bielom podklade.

·         Použitie pneumatík je ľubovoľné. Zakázané sú len pneumatiky poľnohospodárskeho typu.

·         Motor a prevodovku možno ľubovoľne upravovať. Motor je možné zameniť, blok motora však musí pochádzať od toho
        istého výrobcu automobilu. Motor s prevodovkou musí byť uložený vo vozidle na tom istom mieste ako od výrobcu
        automobilu.

·         Chladič chladiacej kvapaliny môže byť sériový, alebo presunutý v zadnej časti vozidla za prednými sedadlami. Vtedy
        však musí byť priestor vodiča oddelený pevnou medzistenou chrániacou vodiča.

·         Úpravy tlmičov a pérovania sú voľné.

·         Výstuhy náprav, ich uloženie a súčasti sú voľné.

·         Lapače nečistôt sú povinné na hnacej náprave, a to (60% zakrytie - 10 cm od zeme). Na každej strane pneumatiky
        musí lapač presahovať o 2 cm obrys pneumatiky. Platí pre všetky skupiny.

 

Vozidlá skupiny B (bugina) sú dvojstopové motorové vozidlá s jedným sedadlom pre vodiča, ktoré nemajú  pridelené EČ, nie sú schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky.

 

Pre vozidlá kategórie B :

·         Lapače nečistôt sú povinné na hnacej náprave, a to (60% zakrytie - 10 cm od zeme). Na každej strane pneumatiky
        musí lapač presahovať o 2 cm obrys pneumatiky. Platí pre všetky skupiny.

·         Odpojovač elektrického obvodu sa musí dať ovládať aj z vonku. Odpojovačom sa musia vypnúť všetky čerpadlá,
        ventily palivového systému a všetky elektrické obvody. Ovládanie z vonku vozidla musí byť označené červeným
        bleskom v bielo orámovanom modrom trojuholníku so základňou najmenej 120mm Obrázok č. 2.

·         Vozidlo musí mať zakrytú elektrickú inštaláciu proti poškodeniu alebo prehriatiu v nehorľavom prevedení.

·         Ťažné oko umiestnené vpredu a vzadu vozidla /ľahko prístupné/, musí byť zreteľne označené odlišnou farebnou
        šípkou, ako je podklad a šípka musí byť smerujúca k nemu.

·         Akumulátor musí byť pevne uchytený ku karosérii cez jej stred na hornej časti.

·         Je prísne zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.

·         Osvetlenie vozidla musí byť stále funkčné, zadné obrysové svetlo v počte min. 1ks a zadné brzdové svetlo

·         Vozidlo musí byť vybavený účinnými dvojokruhovými brzdami.

·         Palivová nádrž musí spĺňať nasledovné požiadavky:

o       nesmie byť umiestnená na mieste vodiča,
o       objem nádrže nesmie presiahnuť 25 litrov,
o       nádrž musí byť pevne ukotvená k vozidlu, min. 40 cm od zadného obrysu,
o       odvetranie nádrže musí byť zabezpečené spätným ventilom a musí byť vyvedené mimo kabínu
                vodiča, nie však pod  vozidlo,

o       vedenie paliva cez kabínu vodiča musí byť pomocou trubiek, a musí byť zaizolované
o       ak vo vozidle nebude umiestnená deliaca ochranná prepážka, musí mať nádrž dvojitý obal

·         V priestore možného kontaktu vozidla, rámu s jazdcovou prilbou musí byť klietka obalená mäkkou vrstvou materiálu
        tak, aby  nedošlo k poškodeniu prilby alebo zraneniu pretekára.

·         Sedadlo môže byť športové, podľa osobitného predpisu, alebo anatomické sedadlo s  bočným vedením a opierkou
        hlavy,  ktoré musí byť zaaretované proti posunutiu a sklopeniu zvarom alebo iným spojom.

·         Je prísne zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.

·         Použitie pneumatík je ľubovoľné. Zakázané sú len pneumatiky poľnohospodárskeho typu.

·         Motor a prevodovku možno ľubovoľne upravovať. Motor je možné zameniť, blok motora však musí pochádzať od toho
        istého výrobcu automobilu. Motor s prevodovkou musí byť uložený vo vozidle na tom istom mieste ako od výrobcu
        automobilu.

·         Chladič chladiacej kvapaliny môže byť sériový, alebo presunutý v zadnej časti vozidla za prednými sedadlami. Vtedy
        však musí byť priestor vodiča oddelený pevnou medzistenou chrániacou vodiča.

·         Úpravy tlmičov a pérovania sú voľné.

·         Výstuhy náprav, ich uloženie a súčasti sú voľné.

·         Dvere vodiča aj spolujazdca musia byť otvárateľné zvnútra aj zvonku.

·         Štartovné číslo musí byť umiestnené na neprehliadnuteľnej tabuľke umiestnenej koľmo na strechu v osi vozidla, a na
        oboch dverách vozidla a to čiernymi číslicami na bielom podklade.

 

Vozidlá skupiny QUAD sú dvojstopové motorové vozidlá s jedným sedadlom pre pretekára, ktoré nemusia mať pridelené EČ, nemusia byť schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky.

 

Pre vozidlá kategórie QUAD

·         Štartovné číslo musí byť umiestnené na neprehliadnuteľnej tabuľke, a to čiernymi číslicami na bielom podklade. Pri
        tejto kategórii sa vyžaduje, aby mal pretekár aj na sebe viditeľné číslo totožné s číslom na vozidle.

·         Akumulátor musí byť pevne uchytený ku karosérii cez jej stred na hornej časti.

·         Je prísne zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.

·         Je prísne zakázané, aby sa pretekov v tejto kategórii zúčastnili vozidlá, ktoré boli vyrobené doma a nemajú potrebné
        technické otestovanie.

 

 

 

Obrázok č. 1


 

Obrázok č. 2

 


 
 
© 2013-2019 Všetky práva vyhradené.