OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

ArchívPravidlá KAP  - Archív 

aktualizované: 27.2.2015


PREDPISY PRE SEZÓNU 2015 SERIÁLU KARPATSKÉHO AUTOKROSOVÉHO POHÁRA

 

 

Tieto predpisy ustanovujú organizačné podmienky konania jednotlivých pretekov Karpatského Autokrosového Pohára (ďalej len KAP), povinnosti organizátorov, pretekárov a ich doprovodu, návštevníkov podujatí a určujú presné technické podmienky pre vozidlá zúčastňujúcich sa na pretekoch KAP-u s odvolaním sa na medzinárodné pravidlá a iné doplňujúce predpisy.

 

Čl. 1
Kategórie vozidiel

   Vo všetkých pretekoch KAP-u sú povinne vypísane kategórie v dvoch skupinách vozidiel. Jedná sa o skupiny A – osobné automobily spĺňajúce podmienky uvedené v dokumente Technické požiadavky na vozidlá pre seriál KAP 2015  a skupinu B – autokrosové špeciály, známe ako bugginy. V skupine A sa jedná o kategórie A JUNIOR, A 1400, A 1600, A 2000, A OPEN. V skupine B je to B 2000 a B OPEN.

   Kategória A JUNIOR je kategória vozidiel určená pre osoby od 8 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku) do 15 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku). Do tejto kategórie môžu nastúpiť len vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 1600 cm3 a pohonom jednej nápravy. Žiadny z organizátorov preteku nesmie pripustiť aby sa táto kategória zlúčila s inou kategóriou pretekov, alebo aby do tejto kategórie nastúpila osoba, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky. Všetci súťažiaci, ktorí majú spomínaný vek nesmú jazdiť v inej kategórii ako je táto. O vypísaní kategórie rozhoduje riaditeľ preteku, na základe počtu prihlásených pretekárov do kategórie.

   Kategória A 1400 je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 1400 cm3 a pohonom jednej nápravy.

   Kategória A 1600 je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 1600 cm3 a pohonom jednej nápravy.

   Kategória A 2000 je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre vozidlá s atmosférickým motorom s obsahom do 2000 cm3 a pohonom jednej nápravy.

   Kategória A OPEN je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre vozidlá s ľubovoľným motorom a s bližšie neurčeným obsahom motora, s pohonom jednej alebo dvoch náprav

   Kategória B 2000 (Buginy) je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre vozidlá s atmosférickým motorom s  obsahom motora do 2000 cm3 s pohonom jednej nápravy.

   Kategória B OPEN (Buginy) je kategória vozidiel určená pre osoby od 16 roku života (vrátane roku dovŕšenie veku), pre vozidlá s ľubovoľným počtom motorov, s bližšie neurčeným obsahom, s pohonom jednej alebo dvoch náprav. O vypísaní kategórie rozhoduje riaditeľ preteku, na základe počtu prihlásených pretekárov do kategórie.

   Vozidlá s preplňovaným motorom budú prepočítané koeficientom s hodnotou 1,4.

 

Čl. 2
Povinnosti organizátorov pretekov KAP-u

   Organizátor je povinný, ak tomu nebránia závažné okolnosti, usporiadať pretek v riadnom termíne, ktorý je uvedený v kalendáre pre daný rok, riadne, včas a na náležitej úrovni. V prípade ak organizátor nedokáže pretek uskutočniť, je povinný dať o probléme, ktorý nastal a bráni vo vykonaní preteku, vedieť ostatným organizátorom pretekov telefonicky alebo elektronicky najneskôr  päť dní pred riadnym termínom konania preteku. Každý organizátor je ďalej povinný najneskôr 10 dní pred pretekmi zverejniť Zvláštne ustanovenia pretekov, prihlasovacie formuláre pre jazdcov a karty vozidiel.

 

Čl. 3
Preberanie vozidiel

    Preberanie vozidiel sa skladá z administratívneho a technického preberania vozidiel na preteku KAP-u.

    Všetci pretekári sa pred konaným pretekom musia dostaviť k administratívnemu preberaniu podľa pokynov organizátora uvedených v Zvláštnych ustanoveniach daného preteku.

Administratívne preberanie obsahuje dve časti:

 Prvou časťou je identifikácia jazdca - vyplnenie a overenie prihlášky, zaplatenie povinného vkladu (štartovného), zápis do štartovnej listiny podľa svojej kategórie, za potrebných okolností vykonanie dychovej skúšky vodiča na prítomnosť alkoholu v jeho dychu.

Druhou časťou je identifikácia vozidla - overenie technickej karty vozidla, kontrola, overenie a v prípade zhodnosti štartovného čísla pridelenie iného štartovného čísla podľa dohody jazdca a riaditeľa daného preteku.

   Všetci pretekári a vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na pretekoch, sa musia dostaviť na technické preberanie vozidiel. Ak bude pri technickom preberaní vozidiel zistené, že vozidlo nevyhovuje technickým, alebo bezpečnostným predpisom podľa týchto pravidiel, nebude vozidlo zaradené do pretekov. Riaditeľ daného preteku môže rozhodnúť o pripustení pretekára s vozidlom do pretekov na vlastnú zodpovednosť. Technické preberanie obsahuje: kontrolu bezpečnostných prvkov na vozidle, kontrolu celkového stavu vozidla,  kontrolu povinnej bezpečnostnej výstroje jazdca.

   Ďalšie kontroly týkajúce sa pretekára alebo vozidla môžu byť vykonané kedykoľvek počas preteku. Pretekár je zodpovedný za to, že vozidlo bude v priebehu daného preteku zodpovedať príslušným technickým a bezpečnostným požiadavkám. V prípade, že sa počas pretekov zistí, že vozidlo nespĺňa technické a bezpečnostné požiadavky, s vozidlom nesmie nastúpiť na preteky pokiaľ nebudú príslušné nedostatky odstránené. Kontrola nesmie byť však účelovo nariadená pre vylúčenie daného pretekára.

 

Čl. 4
Vrátenie štartovného

   Štartovné môže jazdcovi vrátiť len riaditeľ daného preteku v týchto prípadoch: ak vozidlo neprejde technickým preberaním, alebo v prípade, že sa na vozidle vyskytne neodstrániteľná porucha počas tréningu. Ale ak pretekár nastúpi na štart prvej kvalifikačnej rozjazdy nemá nárok na vrátenie štartovného.

 

Čl. 5
Všeobecné pravidlá

   Štartujúci je pretekár, ktorý prešiel technickým preberaním. Pretekár môže v preteku nastúpiť aj s viacerými vozidlami, avšak v jednej kategórii môže použiť iba jedno vozidlo, s ktorým prešiel cez tech. preberanie a bolo do danej kategórie zapísané. Rozhodnutie o zastavení preteku môže urobiť iba riaditeľ preteku,  za určených podmienok a to pokynom na zastavenie dávané jazdcom mávaním červenou vlajkou. Ak je nutné zastaviť pretek z bezpečnostných dôvodov, alebo z dôvodu predčasného štartu, športoví komisári nariadia opakovanie jazdy. Riaditeľ preteku rozhoduje o tom, ktoré vozidlá sa môžu zúčastniť opakovanej  jazdy podľa vlastného uváženia. V prípade, že je predčasne ukončená jazda a vozidlá absolvovali min. 2 prejazdy cieľom, môže riaditeľ preteku  túto jazdu označiť ako dokončenú a poradie pretekárov sa určí podľa posledného prejazdu cieľom. V prípade vylúčenia jazdca z rozjazdy je riaditeľ preteku povinný o tom jazdca, alebo vedúceho športového tímu informovať ihneď po ukončení jazdy. Dohľad nad traťou a pohotovostnými službami sa riadi podľa osobitného predpisu.

 

Čl.6
Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi

   Po skončení administratívneho a technického preberania sa uskutoční rozprava s pretekármi. Účasť pretekárov na rozprave je povinná. Na rozprave riaditeľ preteku alebo ním poverené osoby účastníkom pretekov oboznámia informácie o mieste oficiálnej tabule pretekov, základné  informácie o trati a podmienkach na nej, spôsob signalizácie počas pretekov na trati a v depe jazdcov, umiestnení traťových komisárov a iných funkcionárov preteku, spôsob umiestnenia jazdcov na štartovacej čiare, spôsob prevedenia štartu a zodpovie prípadné otázky pretekárov alebo ich doprovodu.

 

Čl. 7
Štartovanie pretekov

   Každý pretekár je povinný byť ustrojený a pripravený s vozidlom 5 min. pred vypísaným časom jeho jazdy v čakacom priestore v depe. Po umiestnení všetkých pretekárov na štartovom rošte, štartér prejde medzi vozidlami v smere odzadu dopredu so vztýčenou zelenou vlajkou a opustí trať v priestore štartu. Po zaujatí stanoveného  miesta mávnutím vlajky smerom nadol odštartuje jazdu. Štart jazdy sa môže previesť aj svetelným signalizačným zariadením, ak to určí riaditeľ preteku na rozprave s jazdcami.

   Predčasný štart je vtedy, ak vozidlo opustí štartovú čiaru pred signálom štartu. Jazda s predčasným štartom môže byť zastavená červenou vlajkou a štart jazdy sa môže opakovať. Pretekár, ktorého sa predčasný štart týkal bude napomenutý riaditeľom preteku. Pokiaľ pretekár znovu zopakuje predčasný štart bude umiestnený na posledné miesto štartového poľa, ak to počet vozidiel na štartovom rošte dovolí. Ak je štartový rošt plný bude pretekár z tejto jazdy vylúčený. Ak pretekár zopakuje predčasný štart tretí krát po sebe bude z tejto jazdy vylúčený. Pretekár vylúčený z jazdy bude klasifikovaný ako posledný v tejto jazde pred jazdcami, ktorí do jazdy nenastúpili. V prípade vylúčenia viacerých jazdcov rozhoduje o ich poradí poradie ich kvalifikácie do príslušnej jazdy. Ak riaditeľ preteku rozhodne môže sa riešenie jazdca presunúť na čas kedy sa rozjazda, v ktorej bol predčasný štart vykonaný dojazdí a pretekár bude napomenutý alebo vylúčený z rozjazdy dodatočne.

 

Čl. 8
Tréningy

   Podľa pravidiel KAP-u sa v danom preteku ide iba jeden druh tréningu a to voľný.

   Voľný tréning je pre pretekárov nepovinný. Pretekár sa môže na trati zdržať len počet kôl, ktoré určí riaditeľ. Riaditeľ preteku má právo v prípade extrémne zlého počasia a poveternostných podmienok voľný tréning zrušiť. Do voľného tréningu nastupuje na rozjazdu taký počet vozidiel, ktorý určí riaditeľ za vyhovujúci. Počet kôl voľného tréningu určuje riaditeľ preteku na rozprave s jazdcami.

 

Čl. 9
Rozjazdy

   Rozjazdy budú organizované v troch sériách kvalifikačných jázd. Postavenie pretekárov na štarte bude presne určené na základe výsledkov programu, alebo losovaním na rozprave s pretekármi a riaditeľom.

   Štartový rošt sa skladá z 10 vozidiel, v štyroch radoch 3-2-3-2.

   V každej rozjazde budú pretekári klasifikovaný podľa bodov pridelených programom. Ak nie je k dispozícii program, bude pretekár klasifikovaný podľa prejazdu cieľom pri odmávaní prvého pretekára.

/Body sú prideľované nasledovne: 1. – 1bod, 2.- 2body, 3.-3body,......10.-10bodov./

   Pretekár, ktorý je vylúčený z jazdy, alebo do nej vôbec nenastúpi dostane 95 trestných bodov. Ten pretekár, ktorý rozjazdu nedokončí dostane  body za posledné miesto v danej rozjazde.

   Pretekár, ktorý neabsolvuje min. 2 kvalifikačné rozjazdy nenastupuje do finále.

   V prípade, že sa pretekár neklasifikoval do finálovej jazdy ostávajú mu body podľa umiestnenia v kvalifikačných rozjazdách.

 

Čl. 10
Finále

Do finálovej jazdy sa kvalifikuje max. 10. pretekárov pre každú triedu.

   Klasifikácia do finále bude spracovaná po skončení kvalifikačných rozjázd, podľa programu alebo bodov zo všetkých výsledkov klasifikačných rozjázd. V prípade, neschopnosti pretekára štartovať, ostáva jeho miesto v štartovom poli neobsadené. Danému pretekárovi bude automaticky pridelené, ako konečný výsledok, posledné miesto v tomto finále. V prípade, že je viac pretekárov, ktorí nemôžu nastúpiť na štart do finále, budú im pridelené posledné miesta vo finále na základe ich štartových pozícií, ktoré by obsadili vo finále.

   Všetci pretekári, ktorí sa klasifikovali do finálových jázd majú nárok na body, ktoré zodpovedajú umiestneniu vo finále, a to aj vrátane pretekárov, ktorí vo finále neodštartovali.

   Rozostavanie do finále je určené programom alebo určením podľa počtu bodov dosiahnutých v kvalifikačných rozjazdách. Štartové miesto si pretekár, ktorý je prvý vyberá sám na vyzvanie štartéra.

   Po zaujatí štartovej pozície nie je možné s vozidlom na štarte hýbať.

 

Čl. 11
  Protesty a odvolania

    Všetky protesty musia byť podané v súlade s osobitnými predpismi..

    Každý podaný protest musí byť podaný písomne, odovzdaný riaditeľovi preteku spolu s poplatkom za protest, ktorý nebude vrátený v prípade, že protest nebude uznaný. V prípade neopodstatneného protestu prepadne poplatok v prospech usporiadateľa preteku.

   Poplatok za protest je 70,-€ proti jednotlivým jazdám, a to max. do 10 min. od skončenia príslušnej jazdy. Protesty sa neprijímajú na spôsob jazdy po trati, z dôvodu, že ide o disciplínu, pri ktorej dochádza ku kontaktom so súpermi.

   Úmyselné poškodenie vozidla súpera a nešportové správanie na trati, alebo úmyselné zapríčinenia havárie tak, že znamená výhodu pre vinníka bude trestané športovými komisármi alebo riaditeľom preteku. Uložené tresty môžu byť udelenie trestných bodov alebo vylúčenie z preteku.

 

Čl. 12
Tresty

   Ak pretekár prednou časťou svojho vozidla súvisle naráža do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu, bude toto považované za nešportové správanie, a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného celého kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému pretekárovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak pretekár vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu. Poškodený však nesmie účelovo nepredchádzať vozidlo vinníka kolízie, a tak nepriamo vylúčiť iného pretekára.

   Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na zistenie alkoholu v dychu jazdcov v prípravnom priestore pred štartom. Pozitívna dychová skúška má za následok okamžité vylúčenie pretekára z daného preteku a v prípade opakovania sa tejto skutočnosti na viacerých pretekoch, aj vylúčenie z celkového seriálu a tak aj celkového hodnotenia.

Na trať počas závodu je prísne zakázaný vstup mechanikov, členov tímu, divákov, pokiaľ závod nie je riadne ukončený, alebo prerušený a taktiež je prísne zakázaný akýkoľvek pokus o opravu a spojazdnenie vozidla počas závodu.  Nerešpektovanie tohto zákazu pre jazdcov, mechanikov a členov tímu môže mať za následok vylúčenie zo závodu. Pri opakovaných porušeniach môže byť jazdec vylúčený aj z celkového seriálu KAP.

 

Čl. 13
Havárie

   Pokiaľ sú do havárie zapojené najmenej dve vozidlá a pokiaľ nemôžu pokračovať v jazde, sú pretekári vzájomne klasifikovaní podľa umiestnenia aké mali pri poslednom prejazde cieľom, alebo podľa pozície na štarte, ak sa havária stala v prvom kole.

   V prípade ak sa jedná o zavinenie havárie, pri ktorej získal vinník výhodu bude potrestaný buď pridelením trestných bodov, alebo ak sa jedná o závažnú haváriu bude vylúčený z danej jazdy.

 

Čl. 14
 Dablér a spolujazdec

 Pretekár môže mať len jedného dabléra, ktorí musí však spĺňať všetky podmienky rovnako ako pretekár a musí mať zaplatené štartovné. Auto môže mať pridelené aj jedno štartovné číslo.

Spolujazdec je podľa týchto predpisov zakázaný na všetkých pretekoch seriálu.

 

Čl. 15
Vyhodnotenie a dekorovanie víťazov

   Po ukončení všetkých finálových jázd bude zostavená výsledková listina, ktorá bude následne zverejnená na oficiálnej výsledkovej tabuli preteku. Jazdci budú hodnotení pre každú skupinu samostatne.

   Po ukončení pretekov budú vyhlásené oficiálne výsledky a pretekári budú dekorovaný.

   Všetky výsledky sa spracujú, priebežne budú vyhodnocované umiestnenia v celkovom pohári KAP. Všetky tieto výsledky budú zverejňované na oficiálnej stránke KAP najneskôr sedem dní od konania sa preteku.

Bodovanie započítavané do seriálu bude prideľované nasledovne 1.- 20bodov, 2.- 17bodov, 3.- 15 bodov, 4.- 13bodov, 5.- 12bodov, 6.- 11bodov, 7.- 10bodov...

 

   Celkové vyhodnotenie KAP-u prebehne podľa dohody organizátorov jednotlivých pretekov. Na tomto vyhodnotení budú oficiálne vyhlásené celkové výsledky KAP-u, budú dekorovaní a ocenení víťazi jednotlivých skupín. Všetci pretekári zúčastnený sa aspoň jedného preteku KAP-u dostanú Pamätný list a medailu za účasť v seriály.

 

Čl. 16
Súťažiaci

   Súťažiaci tím sa skladá z jazdca, vedúceho tímu, mechanikov a ostatných príslušníkov tímu.

   Vedúci tímu je zodpovedný za správanie členov tímu. V prípade akéhokoľvek porušenia predpisov členmi tímu bude postihovaný pretekár. Za arogantné alebo agresívne správanie členov tímu voči organizátorom, členom iných tímov alebo divákom môže byť pretekár na pokyn riaditeľa preteku vylúčený z danej jazdy alebo z celého preteku.

   Podpisom prehlásenia súťažný tím a pretekár preberá na seba zodpovednosť za účasť, za dodržiavanie pravidiel športových poriadkov, týchto predpisov, zvláštnych ustanovení usporiadateľa a ich doplnení a za všetkých členov svojho tímu. Za morálne poklesky, ako je nadmerné používanie alkoholických nápojov, použitie omamných  a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, rušenie nočného pokoja od 22.00 hod. do 06.00 hod., narušovanie vyhradených priestorov štartu, cieľa a priestoru pre organizátorov, agresívne správanie sa voči organizátorom, činovníkom a ostatným účastníkom, neuposlúchnutie pokynov usporiadateľa, môže riaditeľ preteku súťažiacemu tímu alebo jazdcovi udeliť pokutu do výšky 500,-€, alebo ho vykázať z areálu pretekov. V prípade neuhradenia pokuty, alebo neuposlúchnutia vykázania je možné vylúčenie súťažného tímu alebo jazdca z celého seriálu KAP.

 

Čl. 17
Pretekár

   Vybavenie pretekára je jasne definované, povinné a skladá sa z ochrannej prilby, ktorá musí zodpovedať homologizácii „E“ a nesmie byť viditeľne poškodená, kombinézy, ktorá musí byť jednodielna, s dlhým rukávom, z prírodných materiálov, prstových rukavíc a obuv v prevedení nad členky z prírodných materiálov. Všetko vybavenie pretekára sa odporúča v nehorľavom prevedení.

   Pretekár je ďalej povinný mať počas pretekov na sebe riadne upevnenú bezpečnostnú prilbu, oblečenú kombinézu, rukavice a topánky v súlade s platnými predpismi, byť v sedačke pripútaný, mať zatvorené všetky bočné okná, podrobiť sa dychovej skúške na zistenie alkoholu v dychu na požiadanie organizátorov preteku a v prípade, že malo vozidlo haváriu, pri ktorej sa prevrátilo na, alebo cez strechu a pretekár s ním chce  nastúpiť do ďalšej jazdy, je povinný pred touto jazdou toto vozidlo pristaviť na technické preberanie na  kontrolu poškodenia bezpečnostných prvkov na vozidle.

   Pretekár sa zaväzuje prijať povinnú reklamu organizátora KAP, ktorá bude umiestnená počas konania preteku na závodnom aute, a to tam kde urči organizátor preteku. Odmietnutie povinnej reklamy bude spoplatnené sumou 100,-€. 

 

Čl. 18
Vlajky

   Každý pretekár je povinný sa počas preteku riadiť vlajkami a signalizáciou vyplývajúcej z nich. Tento predpis pozná šesť druhov vlajkovej signalizácie a to:

   -   zelená vlajka, ktorá znamená voľnu trať.  Používa sa na stanovisku, na ktorom bola predtým vyvesená žltá
       
vlajka, v prípade ak bola prekážka z trate odstránená. Taktiež je možné túto vlajku použiť na štartovanie pretekov.

   -   žltá vlajka, ktorá znamená nebezpečenstvo na trati. Pretekár je povinný spomaliť vozidlo, nesmie predbiehať,
       nebezpečenstvo je pri dráhe, alebo do dráhy čiastočne zasahuje. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré
       predchádza miestu nehody a zákaz predbiehania platí až po ďalšie stanovisko traťového komisára.

   -   červená vlajka signalizujúca zastavenie pretekov. Vozidlá musia ihneď bezpečne zastaviť vozidlo na kraji trate,
       pretekár nesmie z vozidla vystupovať a musí počkať na pokyny traťových komisárov. Červenými vlajkami sa máva
       súčasne na všetkých stanovištiach traťových komisárov. V prípade, že sú vyvesené červené vlajky je trať uzavretá a
       vozidlá sa na nej nesmú pohybovať. Pretekári nesmú za žiadnych okolností zdržiavať alebo blokovať záchranné
       zložky, presúvajúce sa k nehode.

   -   biela vlajka poukazuje na pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza úseku
       trate kontrolovanej týmto stanovišťom.

   -   modrá vlajka prikazuje pomalému vozidlu, ktorému je ukazovaná, aby pustil pres seba pretekára, ktorý je zjavne
       o celé kolo popredu a toto je zdržiavané.

   -   čierna vlajka prikazuje pretekárovi okamžite opustiť trať, z dôvodu vylúčenia z rozjazdy alebo preteku

   -   bielo-čierna šachovnicová vlajka ukončuje jazdu tréningu alebo pretekov.

   -   štátna vlajka krajiny, v ktorej sa pretek uskutočňuje sa dá použiť na pokyn riaditeľa preteku k odštartovaniu
       finálových jázd preteku.

 

Čl. 19
Bezpečnosť a ochrana prírody

   Organizátor je povinný zabezpečiť dohľad nad svojimi pretekmi zdravotnou službou, záchrannou  službou s vybavením podľa osobitného predpisu. Ďalej je organizátor povinný zabezpečiť na každom stanovisku a v priestore štartu a cieľa  minimálne jedného traťového komisára a hasiaci  prístroj s min. 6kg náplňou.

   Pretekár je rovnako povinný mať v priestore boxu funkčný práškový hasiaci prístroj s min. 6kg náplňou.

   Každé vozidlo v depe bude odstavené na nepriepustnej podložke, ktorá je pevne ukotvená k zemi a presahuje obrysy vozidla min 0,5m na každú stranu.

   Dopĺňanie paliva je povolené len na nepriepustnej podložke, tak aby sa v čo najväčšej miere zabránilo znečisteniu alebo kontaminovaniu okolia prevádzkovými kvapalinami. V prípade, že dôjde k úniku prevádzkových kvapalín, je povinný pretekár, alebo vedúci  súťažiaceho tímu túto skutočnosť okamžite nahlásiť riaditeľovi pretekov.

 

  

 

Technické požiadavky na vozidlá pre seriál KAP 2015

 

  Vozidlá skupiny A sú dvojstopové motorové vozidlá s jedným sedadlom pre vodiča, ktoré nemusia mať pridelené EČ, nemusia byť schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky.

Pre vozidlá skupín A :
1. Rám a nosné prvky karosérie musia byť zachované, skelet karosérie musí byť pôvodného tvaru, nesmie byť
    nadmerne poškodený koróziou, alebo tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu deformačných zón nad rámec
    bezpečnosti pri náraze vozidla.  Rám alebo skelet môže byť zosilnený pridaním materiálu. Je zakázané automobil
    skracovať, predlžovať, vyrezávať  bezpečnostné prvky, alebo robiť iné úpravy, ktoré by tak zmenili celistvosť vozidla.
 
2. Pri automobiloch typu pick-up musí byť umiestnená za jazdcom prepážka.
 
3. Vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnou klietkou podľa osobitného predpisu.
 
4. V priestore možného kontaktu vozidla, rámu s jazdcovou prilbou musí byť klietka obalená mäkkou vrstvou materiálu
    tak, aby  nedošlo k poškodeniu prilby alebo zraneniu pretekára.
 
5. Sedadlo môže byť športové, podľa osobitného predpisu, alebo anatomické sedadlo s  bočným vedením a opierkou
    hlavy,  ktoré musí byť zaaretované proti posunutiu a sklopeniu zvarom alebo iným spojom.
 
6. Bezpečnostné pásy musia byť min. 4bodové s 3bodovým ukotvením, odporúčajú sa pásy homologované FIA so
    4bodovým ukotvením k rámu.
 
7. Vnútorný odpojovač elektrického obvodu sa musí dať ovládať z vnútra aj z vonku. Odpojovačom sa musia vypnúť
    všetky čerpadlá, ventily palivového systému a všetky elektrické obvody. Ovládanie odpojovaču vo vnútri automobilu
    musí byť v dosahu zapásaného vodiča. Ovládanie z vonku vozidla musí byť umiestnené pri spodnom  stĺpiku
    čelného skla a musí byť označené červeným bleskom v bielo orámovanom modrom trojuholníku so základňou
    najmenej 120mm.
 
8. Vozidlo musí mať zakrytú elektrickú inštaláciu proti poškodeniu alebo prehriatiu v nehorľavom prevedení.
 
9. Ťažné oko umiestnené vpredu a vzadu vozidla /ľahko prístupné/, musí byť zreteľne označené odlišnou farebnou
    šípkou, ako je podklad a šípka musí byť smerujúca k nemu.
 
10. Ak vedie cez kabínu vodiča benzínové alebo chladiace potrubie, musí byť zabalené proti zasiahnutiu vodiča,
      organizátora alebo inej osoby. Ak sa v kabíne nachádza nádrž alebo chladič, alebo nádoba chladiacej kvapaliny,
      musí byť  automobil opatrený ochrannou stenou, ktorá zabráni prípadnému zasiahnutiu vodiča kvapalinami.
 
11. Akumulátor musí byť pevne uchytený ku karosérii cez jej stred na hornej časti. V prípade umiestnenia v kabíne
       vodiča musí byť zakrytý plastovým odnímateľným krytom.
 
12. Je prísne zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.
 
13. Palivová nádrž môže byť originálna alebo alternatívna. V prípade originálnej nádrže  musí byť umiestnená na
      pôvodnom mieste. V  náhradnom prevedení, ale musí spĺňať nasledovné požiadavky :
         a. pôvodná nádrž musí byť demontovaná,
         b. nesmie byť umiestnená na mieste vodiča alebo spolujazdca,
         c. objem nádrže nesmie presiahnuť 25 litrov,
        d. nádrž musí byť pevne ukotvená k vozidlu, min. 40 cm od zadného obrysu,
        e. odvetranie nádrže musí byť zabezpečené spätným ventilom a musí byť vyvedené mimo kabínu vodiča, nie však
            pod  vozidlo,
        f. vedenie paliva cez kabínu vodiča musí byť pomocou trubiek, a musí byť zaizolované
        g. ak vo vozidle nebude umiestnená deliaca ochranná prepážka, musí mať nádrž dvojitý obal
 
14. Osvetlenie vozidla musí byť stále funkčné, zadné obrysové svetlo v počte min. 1ks a zadné brzdové svetlo v počte
      min. 2ks musia byť umiestnené v hornej zadnej časti karosérie, alebo musia byť v pôvodnom továrenskom
      prevedení.
 
15. Čelné sklo na vozidle musí byť z vrstveného skla, v prípade ak je odstránené musí byť nahradené sieťkou s
      okami max 20x20 mm a vodič musí používať ochranu zraku.
 
16. Všetky ostatné okná vozidla môžu byť nahradené požadovanou sieťkou, alebo oknami z priehľadného
      polykarbonátu.
 
17. Automobil musí byť vybavený účinnými dvojokruhovými brzdami a funkčnou ručnou brzdou.
 
18. Kolesá nesmú presahovať obrys vozidla.
 
19. Uchytenie kapoty musí byť najmenej štyrmi úchytnými bodmi pre každú kapotu, pričom  zaistenie skrutkami a
      maticami nie je povolené. Pôvodné zariadenie na zaistenie kapoty musí byť vyradené z činnosti.
 
20. Na karosérii vozidla nesmie byť žiaden plech nahradený iným plechom hrubším ako 1,5mm.
 
21. Predný nárazník môže ostať pôvodný, alebo iný plastový. Držiaky nárazníka musia byť pôvodné, nevystužené.
      Vystuženie vozidla, ktoré presahuje obrys karosérie je zakázané.
 
22. Zo žiadnej časti vozidla nesmú trčať ostré hrany.
 
23. Strešné okno musí byť odstránené, nahradené privareným plechom.
 
24. Nesmie sa použiť odľahčenie na skelete, nápravách, brzdovom pedáli a iných dôležitých častiach vozidla, ktoré              zjavne zmenia jazdné vlastnosti vozidla.
 
25. Dvere vodiča aj spolujazdca musia byť otvárateľné zvnútra aj zvonku.
 
26. Pôvodné ťažné zariadenie, ani jeho súčasť nie sú povolené.
 
27. Štartovné číslo musí byť umiestnené na neprehliadnuteľnej tabuľke umiestnenej koľmo na strechu v osi vozidla,
      a na oboch dverách vozidla a to čiernymi číslicami na bielom podklade.
 
28. Použitie pneumatík je ľubovoľné. Zakázané sú len pneumatiky poľnohospodárskeho typu.
 
29. Motor a prevodovku možno ľubovoľne upravovať. Motor je možné zameniť, blok motora však musí pochádzať od
      toho istého výrobcu automobilu. Motor s prevodovkou musí byť uložený vo vozidle na tom istom mieste ako od
      výrobcu automobilu.
 
30. Chladič chladiacej kvapaliny môže byť sériový, alebo presunutý v zadnej časti vozidla za prednými sedadlami.
      Vtedy však musí byť priestor vodiča oddelený pevnou medzistenou chrániacou vodiča.
 
31. Úpravy tlmičov a pérovania sú voľné.
 
32. Výstuhy náprav, ich uloženie a súčasti sú voľné.
 
33. Lapače nečistôt sú povinné na hnacej náprave, a to (60% zakrytie - 10 cm od zeme). Na každej strane pneumatiky
      musí lapač presahovať o 2 cm obrys pneumatiky. Platí pre všetky skupiny.
 
 
Vozidlá skupiny B sú dvojstopové motorové vozidlá s jedným sedadlom pre vodiča, ktoré nemajú  pridelené EČ, nie sú schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky.
 
 
 
Pre vozidlá kategórie B :
1. Platia obdobne ako pre skupiny A body 1, 3 – 13 c, e, f, g, 14 - 17, 22 – 32.
2. Bod 33 je pri skupine B povinný na všetkých nápravách.
 
 
 
Osobitné predpisy:
 
1. príloha H k FIA 2015 medzinárodnému športovému poriadku,
2. príloha J k FIA 2015
3. príloha K k FIA 2013
zdroj: http://www.sams-asn.sk/index.php?mm=2&rok=2015&g1=9
 
 

 

 

Predpisy pre sezónu 2014

Vypísané skupiny pre vozidlá v KAP :

 1. Junior do 1600ccm      ( do 18rokov, vrátane roku v ktorom dovŕši 18rokov )
 2. do 1400 ccm
 3. do 1600 ccm             
 4. do 2000 ccm            
 5. 4x4 + OPEN                        

 

 

V prípade preplňovaného motora bude obsah prepočítaný koeficientom 1.7
Ženy môžu ísť skupinu Junior, alebo podľa zaradenia do jednotlivých kubatúr.
Štartovné bolo stanovené na 40€ ( ak nebude určené inak )

Každý organizátor min. 10 dní pred pretekmi zverejní podmienky pretekov a prihlášky pre jazdcov. 
Technické predpisy, zvláštne ustanovenia a výsledky budú umiestnené počas závodov  v depe na vývesnej tabuli. 

 

 

1.  Preberanie

1.2  Administratívne preberanie

Všetci pretekári sa pred pretekom musia dostaviť k administratívnemu preberaniu podľa pokynov organizátora.

Administratívne preberanie obsahuje :

Identifikácia jazdca :        - overenie prihlášky, príp. overenie OP zákonného zástupcu

                                      - zaplatenie povinného vkladu

                                      - zápis do štartovnej listiny podľa svojej kategórie

                                      - dychová skúška vodiča na alkohol

Identifikácia vozidla :        - overenie technickej karty vozidla

                                      - kontrola, overenie a v prípade zhodnosti pridelenie iného štartovného čísla

1.3  Technické preberanie

Všetci pretekári a vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na pretekoch, sa musia dostaviť na technické preberanie. Ak bude pri technickom preberaní zistené, že vozidlo nevyhovuje technickým, alebo bezpečnostným predpisom, nebude vozidlo zaradené do pretekov.

Technické preberanie obsahuje: - kontrola bezpečnostných prvkov na vozidle
                                               - kontrola celkového stavu vozidla
                                               - kontrola bezpečnostnej výstroje jazdca
                                               - zapísanie nedostatkov do technickej karty

Ďalšie kontroly týkajúce sa pretekára alebo vozidla môžu byť vykonané kedykoľvek počas preteku. Pretekár je zodpovedný za to, že vozidlo bude v priebehu súťaže zodpovedať príslušným technickým a bezpečnostným požiadavkám. V prípade, že sa počas pretekov zistí, že vozidlo nespĺňa technické a bezpečnostné požiadavky, s vozidlom nesmie nastúpiť na preteky dokiaľ nebudú príslušné závady odstránené.

 

2.  Vrátenie štartovného :

štartovné sa môže jazdcovi vrátiť jedine v týchto prípadoch :

- vozidlo neprejde technickým preberaním

- v prípade, že sa na vozidle vyskytne neodstrániteľná porucha počas voľného tréningu.

V prípade ak Pretekár nastúpi na štart meraného tréningu nemá nárok na vrátenie štartovného.

 

3.  Všeobecné pravidlá :

            3.1  Štartujúci je pretekár, ktorý prešiel technickým preberaním. Pretekár môže jazdiť aj vo viacerých
                    kategóriách pod podmienkou zaplatenia štartovného za každú kategóriu. Jazdec môže použiť iba jedno
                    vozidlo v jednej kategórii v jednom preteku, s ktorým prešiel tech. preberaním na začiatku pretekov.

            3.2   Rozhodnutie o zastavení preteku môže urobiť iba riaditeľ preteku.

            3.2.1 Ak je nutné zastaviť pretek z bezpečnostných dôvodov, alebo kôli predčasnému štartu, športoví komisári
                    
nariadia opakovanie jazdy

           3.2.2  Riaditeľ preteku rozhoduje o tom ktoré vozidlá sa môžu zúčastniť opakovanej  jazdy

           3.2.3  V prípade, že je predčasne ukončená jazda a vozidlá absolvovali min 2 prejazdy cieľom, môže riaditeľ                              preteku túto jazdu označiť ako dokončenú a poradie pretekárov sa určí podľa posledného prejazdu
                   cieľom.

           3.3   V prípade vylúčenia jazdca z jazdy je riaditeľ preteku povinný o tom jazdca, alebo vedúceho športového tímu
                  informovať ihneď po ukončení jazdy

           3.4  Dohľad nad traťou a pohotovostnými službami sa riadi prílohou H k FIA medzinárodnému športovému
                 poriadku

           3.5  Technické karty vozidiel seriálu si budú organizátori v priebehu seriálu navzájom odovzdávať.
                  Pri technickom preberaný sa ako dohľad vždy zúčastný niektorý z iných organizátorov, alebo ním poverená
                  osoba 

 

 

4.  Rozprava :

Po skončení technického preberania sa uskutoční rozprava s jazdcami, účasť jazdcov je povinná. Na rozprave organizátor jazdcov oboznámi :

 1. kde sa nachádza oficiálna tabuľa pretekov
 2. s traťou, podmienkami na trati
 3. so spôsobom signalizácie na trati počas pretekov
 4. so spôsobom umiestnenia jazdcov na štartovacej čiare
 5. so spôsobom prevedenia štartu
 6. zodpovie prípadné otázky jazdcov

 

5.  Štartovanie pretekov :

Každý pretekár je povinný byť ustrojený a pripravený s vozidlom 5 min. pred vypísaným časom jeho jazdy v čakacom priestore.

Po umiestnení všetkých jazdcov na štartovom rošte, štartér prejde medzi vozidlami v smere odzadu dopredu so vztýčenou zelenou vlajkou a opustí trať v priestore štartu. Postaví sa na svoje miesto, zdvihnutím tabule s číslicou 5sec. signalizuje, že do štartu ostáva max. 5 sekúnd a mávnutím vlajky smerom nadol odštartuje jazdu. Štart jazdy sa môže previesť aj svetelným signalizačným zariadením ( ak je s ním areál vybavený ) .

Predčasný štart je vtedy, ak vozidlo opustí štartovú čiaru pred signálom štartu.  Jazda s predčasným štartom bude zastavená červenou vlajkou a štart jazdy sa bude opakovať. Pretekár, ktorého sa predčasný štart týkal bude napomenutý riaditeľom preteku. Pokiaľ pretekár znovu zopakuje predčasný štart bude umiestnený na posledné miesto štartového poľa, ak to počet vozidiel na štartovom rošte dovolí. Ak je štartový rošt plný bude pretekár z tejto jazdy vylúčený. Ak pretekár zopakuje predčasný štart tretí krát po sebe bude z tejto jazdy vylúčený. Pretekár vylúčený z jazdy bude klasifikovaný ako posledný v tejto jazde pred jazdcami, ktorí do jazdy nenastúpili. V prípade vylúčení viacerých jazdcov rozhoduje o ich poradí poradie ich kvalifikácie do príslušnej jazdy. .

 

6.  Tréningy :

6.1  Voľný tréning :
Je pre jazdcov nepovinný. Pretekár sa môže na trati zdržať len počet kôl, ktoré určí organizátor. Riaditeľ preteku ma právo v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok voľný tréning zrušiť. Do voľného tréningu nastupuje na rozjazdu taký počet vozidiel, aby bol v prvom kole rozstup medzi vozidlami cca 200m. Počet kôl voľného tréningu sú 4 od výjazdu prvého vozidla na trať.

6.2  Meraný tréning :
Je pre jazdcov povinný. Zoraďovanie na štarte povinného tréningu bude v poradí, v akom sa jazdci prihlasovali na administratívnom preberaní.

Meraný tréning sa jazdí na 4 kolá. Štartový rošt sa skladá z 10 vozidiel, v štyroch radoch 3-2-3-2. Štartový rošt musí byť vyznačený na zemi.

Na základe poradia v meraných tréningoch sa určuje poradie na štartovom rošte do prvej rozjazdy príslušnej kubatúry podľa kľúča : 1. najrýchlejší čas = 1. miesto na štarte,  2. najrýchlejší čas = 2. miesto na štarte, atď.

6.3  Určenie poradia losovaním :
V prípade, že sa meraný tréning nepôjde, poradie sa v každej skupine určí losovaním pod dozorom organizačného výboru.

 

7.  Rozjazdy :

Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd.

Postavenie pretekárov na štarte bude nasledovné :

 1. rozjazda na základe výsledkov z meraného tréningu ( alebo losovaním )
 2. rozjazda na základe výsledkov z 1. rozjazdy
 3. rozjazda na základe výsledkov z 2. rozjazdy

Štartový rošt sa skladá z 10 vozidiel, v štyroch radoch 3-2-3-2.
V každej rozjazde budú pretekári klasifikovaný podľa počtu dokončených kôl. U pretekárov s rovnakým počtom kôl rozhoduje poradie prejazdu cieľom. Body sú prideľované nasledovne :
1. - 1bod, 2. - 2body, 3. - 3body, ….. 10. - 10 bodov.
Pretekár, ktorý nedokončí 2 kolá dostane 80 bodov.
Pretekár, ktorý nenastúpi na štart kvalifikačnej jazdy dostane 90 bodov.
Pretekár, ktorý je vylúčený z jazdy dostane 95 bodov.
Pretekár, ktorý neabsolvuje min. 2 kvalifikačné rozjazdy nenastupuje do finále.

V prípade, že sa pretekár neklasifikoval do finálovej jazdy ostávajú mu body podľa umiestnenia v kvalifikačných rozjazdách.
V seriálovom hodnotený má 0 bodov.

 

8.  Finále :

Do finálovej jazdy sa kvalifikuje max. 10. pretekárov pre každú triedu.
Klasifikácia do finále bude spracovaná po skončení kvalifikačných rozjázd, podľa bodov z dvoch najlepších výsledkov klasifikačných rozjázd. V prípade, že pretekári dosiahnu pre postup do finále rovnaký počet bodov, rozhoduje najskôr výsledok z rozjazdy, ktorá nebola pretekárovi započítaná. V prípade, že pretekár nie je schopný štartovať, ostáva jeho miesto v štartovom rošte neobsadené. Pretekárovi bude automaticky ako konečný výsledok pridelené posledné miesto v tomto finále. V prípade, že je viac pretekárov, ktorí nemôžu nastúpiť na štart do finále, budú im pridelené posledné miesta vo finále na základe ich štartových pozícií vo finále. Všetci pretekári, ktorí sa klasifikovali do finálových jázd majú nárok na body, ktoré zodpovedajú umiestneniu vo finále, a to aj vrátane pretekárov, ktorí vo finále neodštartovali.
Rozostavanie do finále : poradie jazdcov pre štart sa určí podľa počtu bodov v kvalifikačných rozjazdách. Štartové miesto si pretekár vyberá sám na vyzvanie štartéra.
Po zaujatí štartovej pozície nie je možné s vozidlo na štarte hýbať.
 

 

9.  Protesty a odvolania :

Všetky protesty musia byť podané v súlade s predpismi.
Každý protest musí byť podaný písomne, odovzdaný riaditeľovi preteku spolu s poplatkom za protest, ktorý nebude vrátený v prípade, že protest nebude uznaný.
Poplatok za protest je 70,-€ proti jednotlivým jazdám, a to max. do 10 min. po skončení príslušnej jazdy
Protesty sa neprijímajú na spôsob jazdy po trati – ide o disciplínu pri ktorej dochádza ku kontaktom so súpermi.
Úmyselné poškodenie vozidla súpera a nešportové správanie na trati, alebo úmyselné zapríčinenia havárie tak, že znamená výhodu pre vinníka bude trestané športovými komisármi alebo riaditeľom preteku. Uložené tresty môžu byť : udelenie trestných bodov alebo vylúčenie z preteku.

9.1 Tresty : Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

9.2 Dychová skúška na alkoholu : Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 

10.  Havárie :

Pokiaľ sú do havárie zapojené najmenej dve vozidlá a pokiaľ nemôžu pokračovať v jazde, sú pretekári vzájomne klasifikovaný podľa umiestnenie aké mali pri poslednom prejazde cieľom, alebo podľa pozície na štarte, ak sa havária stala v prvom kole.
Akýkoľvek pokus o opravu a spojazdnenie vozidla počas závodu je neprípustný. Taktiež je na dráhu zakázaný vstup jazdcových mechanikov, členov týmu, divákov, ...  pokiaľ nieje závod ukončený.
V prípade ak sa jedná o zavinenie havárie, pri ktorej získal vinník výhodu bude potrestaný buď pridelením trestných bodov, alebo ak sa jedná o závažnú haváriu bude vylúčený z jazdy. Taktiež v prípade ak sa budú po dráhe počas závodu pohybovať mechanici, alebo členovia týmu tak bude jazdec potrestaný diskvalifikáciou so závodu !
 

 

11.  Vyhodnotenie a dekorovanie víťazov :

Po ukončení finálových jázd bude zostavená výsledková listina, ktorá bude následne zverejnená na oficiálnej výsledkovej tabuli. Jazdci budú hodnotení pre každú skupinu zvlášť.
Všetky výsledky sa spracujú a priebežne bude vyhodnocované umiestnenie v celkovom pohári KAP. Všetky tieto výsledky budú zverejňované na oficiálnej stránke KAP-u.
Po ukončení pretekov budú vyhlásené oficiálne výsledky a pretekári budú dekorovaný.

Bodovanie započítavané do seriálu bude prideľované nasledovne :
1. - 20bod, 2. - 17body, 3. - 15body, 4. - 13bodov, 5. - 12bodov, 6. - 11bodov, 6. - 11bodov, 7. - 10bodov, ...
Celkové vyhodnotenie KAP prebehne podľa dohody organizátorov. Na tomto vyhodnotení budú oficiálne vyhlásená celkové výsledky KAP, budú dekorovaní a ocenení víťazi jednotlivých skupín ( ocenenia podľa množstva získaných sponzorských príspevkov )

 

12.  Technické požiadavky na vozidlá :

Vozidlá sú dvojstopé motorové vozidlá, ktoré nemusia mať pridelené EČ. , nemusia byť schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky :

12.1 rám a nosné prvky karosérie musia byť zachované, skelet karosérie musí byť pôvodného tvaru, nesmie byť
       poškodený koróziou, alebo tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu deformačných zón nad rámec bezpečnosti pri
       náraze vozidla. Rám alebo skelet môže byť zosilnený pridaním materiálu. Je zakázané automobil skracovať,
       predlžovať, vyrezávať bezpečnostné prvky.

12.2 pri automobiloch typu pick-up musí byť za jazdcom prepážka s priezorom.

12.3 vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnou klietkou podľa doporučení FIA. Hlavný oblúk klietky za sedačkou musí
        mať priemer rúry min. 45x2 mm. Ostatné rúry rámu musia mať rozmer 38x2,5mm alebo 40x2 mm. Upevnenie
        konštrukcie o karosériu musí byť vystužené plechovou podložkou hrúbky 2,5 mm o ploche 100 cm2. Súčasťou
        ochrannej klietky je aj bočná výstuž vedľa vodiča.

12.4 v priestore možného kontaktu s jazdcovou prilbou musí byť klietka zabalená mäkkou vrstvou materiálu tak, aby
        nedošlo k prasknutiu prilby, alebo zraneniu pretekára.

12.5 sedadlá môžu byť športové podľa homologizácie FIA, alebo anatomické sedadlá s  bočným vedením a opierkou
          hlavy 
bez nastavovania polohy vpred - vzad  takisto bez možnosti nastavenia polohy operadla. Výška operadla
          musí dosahovať do výšky hlavy, aby hlava jazdca nemohla byť zovretá medzi opierku a ochranný oblúk
  Musia
          byť napevno zaaretované proti posunutiu a sklopeniu. S
edadlá musia byť pevne uchytené o karosériu 

12.6 bezpečnostné pásy musia byť min. 4bodové s 3bodovým ukotvením a nesmú byť poškodené. Odporúčajú sa
         pásy homologované FIA so 4bodovým ukotvením k rámu.

12.7 vnútorný odpojovač elektrického obvodu sa musí dať ovládať z vnútra aj z vonku (motor musí zhasnúť).
        Odpojovačom sa musia vypnúť všetky čerpadlá, ventily palivového systému a všetky elektrické obvody.
        Ovládanie 
odpojovaču vo vnútri automobilu musí byť v dosahu zapásaného vodiča. Ovládanie z vonku vozidla
        musí byť umiestnené na ľavej 
strane vozidla pri spodnom stĺpiku čelného skla a musí byť označené červeným
        bleskom
 v bielo orámovanom modrom trojuholníku so základňou najmenej 120mm

12.8 vozidlo musí mať zakrytú elektrickú inštaláciu proti poškodeniu alebo prehriatiu v nehorľavom prevedení.
         Ú
pravy elektrickej inštalácie sú voľné

12.9 ťažne oko musí byť umiestnené vpredu a vzadu vozidla / ľahko prístupné /, musí byť natreté žltou, alebo
        červenou 
farbou a označené žltou, alebo 
červenou šípkou smerujúcou k ťažnému oku.

12.10 ak vedie cez kabínu vodiča benzínové alebo chladiace potrubie, musí byť zabandážované proti zasiahnutiu
          vodiča alebo organizátora. Ak sa v kabíne nachádza nádrž, chladič alebo nádoba s chladiacou kvapalinou, musí
          byť automobil opatrený ochrannou stenou, ktorá zabráni prípadnému zasiahnutiu vodiča kvapalinami.

12.11 akumulátor musí byť pevne uchytený ku karosérii. V prípade umiestnenia v kabíne vodiča musí byť zakrytý
           plastovým odnímateľným krytom.

12.12 je zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.

12.13 palivová nádrž musí byť:
           -  originálna, umiestnená na pôvodnom mieste
           -  alebo v  náhradnom prevedení, ale musí spĺňať nasledovné požiadavky :

               a ) pôvodná nádrž musí byť demontovaná

               b ) objem nádrže nesmie presiahnuť 25 lit.

               c ) nádrž musí byť pevne ukotvená k vozidlu, min. 40 cm od zadného obrysu  /za predným sedadlom vodiča/

               d ) odvetranie nádrže musí byť opatrené spätným ventilom a musí byť vyvedené mimo kabínu vodiča, nie však
                    pod vozidlo

               e ) vedenie paliva cez kabínu vodiča musí byť pomocou trubiek, a musí byť zaizolované

               f ) ak vo vozidle nebude nainštalovaná deliaca ochranná prepážka, musí mať nádrž dvojitý obal

12.14 osvetlenie vozidla - .v zadnej časti vozidla je nutné umiestniť aspoň dve brzdové svetlá červenej farby a jedno
           červené svetlo do hmly, ktoré musí byť v činnosti neustále v priebehu jazdy vozidla /sériové zadné svetlá sú
           povolené/

12.15 čelné sklo na vozidle musí byť z vrstveného skla (originálne), alebo ak je odstránené tak musí byť nahradené
           sieťkou s okami max 2x2 cm a vodič musí používať ochranu zraku. 

12.16 na dverách jazdca musí byť okno, sieťka, alebo okná z priehľadného polykarbonátu. Taktiež všetky ostatné
          okná môžu byť nahradené 
polykarbonátom alebo drôtenou sieťkou 

12.17 automobil musí byť vybavený účinnými dvoj-okruhovými brzdami a funkčnou ručnou brzdou

12.18 kolesá nesmú presahovať obrys vozidla

12.19 uchytenie kapoty musí byť najmenej štyrmi úchylnými bodmi pre každú kapotu, pričom  zaistenie skrutkami a
           maticami nie je povolené, pôvodné zariadenie musí byť vyradené z činnosti

12.20 na karosérii vozidla nesmie byť žiaden plech nahradený iným plechom hrubším ako 1,5mm

12.21 predný nárazník musí ostať pôvodný, alebo iný plastový. Držiaky nárazníka musia byť pôvodné, nevystužené.
           Vystuženie vozidla, ktoré presahuje obrys karosérie je zakázané.

12.22  v priestore pre vodiča sa nesmú nachádzať žiadne ostré hrany, taktiež zo žiadnej časti vozidla nesmú trčať
           ostré hrany

12.23 strešné okno musí byť odstránené, nahradené privareným plechom, alebo posuvné kovové  okno musí byť
           pevne privarené k streche

12.24 nesmie sa použiť odľahčenie na skelete, nápravách, brzdovom pedáli a iných dôležitých častiach vozidla

12.25 dvere vodiča aj spolujazdca musia byť otvárateľné zvnútra aj zvonku

12.26 pôvodné ťažné zariadenie, ani jeho súčasť nie je povolené

12.27 štartové čísla - nepriehľadná tabuľka umiestnená kolmo na strechu v osi vozidla, a na oboch dverách vozidla

12.28 použitie pneumatík - ak organizátor jednoznačne nezakáže niektorý druh pneumatík, tak sú povolené.
           Pneumatiky a disky kolies môžu mať akýkoľvek rozmer ( nesmú byť použité: tzv. šípaky z poľnohospodárskych
           malotraktorov a pneumatiky s oceľovými hrotmi).

12.29 motor a prevodovku možno ľubovoľne upravovať. Motor je možné zameniť, blok motora však musí pochádzať
           od toho istého výrobcu automobilu. M
otor s prevodovkou musí byť uložený vo vozidle na tom istom mieste ako                      od výrobcu automobilu

12.30 výfukové potrubie musí obsahovať minimálne jeden funkčný tlmič výfuku

12.31 chladič chladiacej kvapaliny môže byť sériový, alebo presunutý v zadnej časti vozidla za prednými sedadlami.
           Vtedy musí byť priestor vodiča oddelený pevnou priehradkou od kabíny vodiča v strede s priehľadného
           materiálu

12.32  úpravy tlmičov a pérovania sú voľné

12.33  výstuhy náprav, ich uloženie a súčasti sú voľné

12.34  lapače nečistôt sú povinné na zadnej náprave


 

13.  Súťažiaci

13.1 Súťažný tím :

súťažiaci tím sa skladá z jazdca, vedúceho tímu, mechanikov a ostatných príslušníkov tímu. Členovia tímu musia byť viditeľne označení, a iba s týmto označením majú povolený vstup do depa. Členom súťažného tímu nesmie byť osoba mladšia 15 rokov.

Vedúci tímu je zodpovedný za správanie členov tímu. V prípade akéhokoľvek porušenia predpisov členmi tímu bude postihovaný pretekár. Za arogantné alebo agresívne správanie členov tímu voči organizátorom, členom iných tímov alebo divákom môže byť pretekár vylúčený z danej jazdy alebo z celého preteku.

Podpisom prehlásenia súťažný tím a pretekár preberá na seba zodpovednosť za účasť, za dodržiavanie športových poriadkov, týchto predpisov, zvláštnych ustanovení usporiadateľa a ich doplnkov, za všetkých členov svojho tímu. Za morálne poklesky, ako je nadmerné používanie alkoholických nápojov, použitie omamných látok, rušenie nočného pokoja po 22,00 hod, narušovanie vyhradených priestorov štartu, cieľa a priestoru pre organizátorov, agresívne správanie sa voči organizátorom, činovníkom a ostatným účastníkom, neuposlúchnutie pokynov usporiadateľa, môže riaditeľ preteku súťažiacemu tímu alebo jazdcovi udeliť pokutu do výšky 330,-€, alebo ho vykázať z areálu závodiska. V prípade neuhradenia pokuty, alebo neuposlúchnutia vykázania je možné vylúčenie súťažného tímu alebo jazdca z celého seriálu KAP.

Zloženie súťažiaceho tímu :

-  vedúci tímu
-  pretekár
-  2 mechanici
-  1 člen tímu
-  1 servisné vozidlo, umiestnené v depe

V prípade, že člen tímu dopravuje pretekárovi vozidlo na štart, alebo sa s nim pohybuje v depe, musí mať výstroj ako pretekár, mimo prilby.


13.2 Pretekár :

13.2.1 vybavenie pretekára s vozidlom:

-  Ochranná prilba, musí zodpovedať homologizácii „E“, nesmie byť viditeľne poškodená
-  Kombinéza musí byť jednodielna, s dlhým rukávom, z prírodných materiálov, odporúčané je
   nehorľavé 
prevedenie
-  Rukavice prstové, odporúčané nehorľavé prevedenie
-  Obuv v prevedení nad členky z prírodných materiálov

13.2.2 pretekár je povinný počas pretekov :

-  Mať na sebe riadne upevnenú bezpečnostnú prilbu
-  Mať oblečenú kombinézu, rukavice a topánky v súlade s platnými predpismi
-  Byť v sedačke pripútaný
-  Mať zatvorené bočné okno na svojej strane
-  Podrobiť sa dychovej skúške na alkohol na požiadanie organizátorov preteku
-  V prípade, že malo vozidlo haváriu, pri ktorej sa prevrátilo na, alebo cez strechu, a Pretekár s ním
    chce nastúpiť do ďalšej jazdy, je povinný pred touto jazdou toto vozidlo pristaviť na technické
   preberanie na kontrolu poškodenia bezpečnostných prvkov na vozidle.
-  P
retekár sa zaväzuje prijať povinnú reklamu organizátora KAP, ktorá bude umiestnená počas
    konania preteku na závodnom aute. Odmietnutie povinnej reklamy bude spoplatnené
   dvojnásobnou sumou za štartovné.  

-  Podrobiť sa dychovej skúške na alkohol na požiadanie organizátorov preteku
-  Počas jazdy je zakázané jazdiť s otvorenými bočnými oknami i bez rukavíc a okuliarov. Okuliare
    alebo ochranný štít sú povinný používať pretekári, ktorí nemajú čelné sklo.

-  Súťažiaci musí mať pri vjazde na štartovnú čiaru riadne upevnenú ochrannú prilbu, na rukách
    rukavice, musí byť oblečený v kombinéze s dlhým rukávom a nohavicami a byť pripútaný
    bezpečnostným pásom. V prípade, že súťažné vozidlo nie je vybavené čelným sklom, ale len
   ochrannou mriežkou, je súťažiaci povinný mať ochranné okuliare, alebo štít na oči.

-  Všetci súťažiaci sú povinní riadiť sa ustanoveniami týchto pravidiel a dodržiavať pokyny a nariadenia
   usporiadateľa.

-  Podmienkou prijatia súťažiaceho na preteky je zaplatenie štartovného, podpísanie prihlášky na
   pretek, predloženie občianskeho preukazu. Jazdec, ktorý ešte nieje držiteľom občianskeho
   preukazu, musí predložiť kartičku poistenca.

-  Pretekov sa môžu zúčastniť všetci tí, ktorí sú držiteľmi vodičského preukazu, aj tí čo nie su. V triede
   junior sa môže zúčastniť mládež od 7 do 18 rokov, ale len za sprievodu a písomného súhlasu
   rodiča. Táto trieda sa bude jazdiť samostatne.

13.2.3 dablery :

 

-  Jazdec môže mať maximálne jedného dablera, ktorý musí spĺňať všetky podmienky takisto ako jazdec a musí mať zaplatené štartové. Zaradený bude do skupiny podľa obsahu motora. Auto musí mať pridelené dve štartovné čísla, s ktorých jedno musí byť vždy počas rozjazdy zalepené, tak aby bolo možné jazdca správne identifikovať.

 

14.  Vlajky

14.1 zelená vlajka : trať je voľná. Používa sa na stanovisku na ktorom bola predtým vyvesená žltá alebo 2x žltá vlajka, v prípade ak bola prekážka z trate odstránená. Taktiež je možné túto vlajku použiť na štartovanie pretekov.

14.2 žltá vlajka : nebezpečenstvo pri trati. Pretekár je povinný spomaliť vozidlo, nesmie predbiehať, nebezpečenstvo je pri dráhe, alebo do dráhy čiastočne zasahuje. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza miestu nehody.

14.3  2x žltá vlajka :  nebezpečenstvo na trati. Pretekár je povinný výrazne spomaliť,                                                 nesmie predbiehať musí byť pripravený vozidlo zastaviť. Na trati je nebezpečenstvo, trať je ťažko prejazdná, na trati sa pohybujú  traťoví komisári alebo záchranári. Tieto vlajky sa ukazujú na stanovišti, ktoré predchádza miestu nehody a zákaz predbiehania platí až po ďalšie stanovisko TK.

14.4 červená vlajka :  zastavenie pretekov, vozidlá musia ihneď bezpečne zastaviť vozidlo na kraji trate, pretekár nesmie z vozidla vystupovať a musí počkať na pokyny traťových komisárov. Červenými vlajkami sa máva súčasne na všetkých stanovištiach traťových komisárov. V prípade, že sú vyvesené červené vlajky je trať uzavretá a vozidlá sa na nej nesmú pohybovať.

14.5 biela vlajka :  pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré                                                                                 predchádza úseku trate kontrolovanej týmto stanovišťom.

14.6 bielo-čierne šachovnicová vlajka :  ukončenie tréningu alebo pretekov

14.5 modrá vlajka : signalizuje povinnosť pomalého jazdca umožniť predbiehanie rýchlejším jazdcom.
                                    Súčasne s touto vlajkou je priložený panel s číslom súťažiaceho

14.7 štátna vlajka :  štart finálových jázd

 

15. Bezpečnosť a ochrana prírody :

15.1 organizátor je povinný zabezpečiť dohľad nad pretekmi zdravotnou službou, záchrannou  službou s vybavením podľa prílohy H k FIA medzinárodnému športovému poriadku

15.2 organizátor je povinný zabezpečiť na každom stanovisku traťových komisárov a hasiaci  prístroj s min. 6kg náplňou

15.3 organizátor je povinný zabezpečiť priestore štartu práškový hasiaci prístroj s min. 6kg  náplňou, nádobu s perlitom a nádobu na uskladnenie použitého perlitu podľa predpisov  o nebezpečných odpadoch.

15.4 pretekár je povinný mať v priestore boxu funkčný práškový hasiaci prístroj s min. 6kg náplňou.

15.5 každé vozidlo v depe bude odstavené na nepriepustnej podložke, ktorá je pevne ukotvená k zemi a presahuje obrysy vozidla min 0,5m na každú stranu.

15.6 dopĺňanie paliva je povolené len na nepriepustnej podložke.

15.7 v prípade, ak dôjde k úniku prevádzkových kvapalín, je povinný pretekár, alebo vedúci  súťažiaceho tímu toto okamžite nahlásiť riaditeľovi pretekov.

 
 

 

 

Technická karta vozidla pre organizátora KAP 2014 :
Karta vozidla pre KAP 2014 - 1.strana.JPG
Karta vozidla pre KAP 2014 - 2.strana.JPG

 

 

 

Karpatský Autokrosový Pohár 2014
 

Zvláštne ustanovenia
 

Autokros Gajary
areál AMK Gajary 25. 10. 2014

 

 

9. pretek KAP 2014 - 25. 10. 2014

 

1. Názov pretekov: Autokros Gajary
 

2. Organizátor:  Auto Moto Klub Gajary

                           Levárska 763/11,

                           900 61 Gajary

                           IČO: 422 57 018

 

2.1. Organizačný výbor:
               
predseda: Radovan Adamík
               
členovia: Mário Mader, Gabriela Petrášová

                                              

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov:
              
Radovan Adamík
              
Technický komisár: Radovan Adamík ,
                                          
           Mário Mader,
                                                
     Vladimír Pražienka
              
Športový komisár: Mário Mader
              
Vedúci štartu: Marián Petráš
              
Tajomník: Gabriela Petrášová, Mária Adamíková

 

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo


4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka


5. Termín konania: 25. októbra 2014 o 10:00 hod.

 

6. Miesto konania: areál AMK Gajary

 

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

 

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, piesok

 

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa uvedených propozícii a pravidiel KAP pre rok 2014

10. Časový harmonogram:

24.10.2014 - Uzávierka prihlášok
 

25.10.2014

08:00                     otvorenie sekretariátu
8:00 - 9:30            administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00          rozprava
10:00 – 11:00       voľný tréning
12:00                      prvá rozjazda
                                 druhá rozjazda
                                 tretia rozjazda
17:00                       finále
                                 dekorovanie víťazov
        (časové intervaly sa môžu počas preteku meniť)

11. Kategórie:

            Juniori ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
            do 1400 cm3
            do 1600 cm3
            do 2000 cm3
            4x4 OPEN

12. Prihlášky:
Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.karpatskyautoprosovypohar.sk  v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 24.10.2014 do 24:00 hod alebo pred samotným pretekom na sekretariáte AMK Gajary.


13. Štartovné:
Štartovné je vo výške 40 €, Juniori 30 €. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na voľný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.


14. Palivo:
 Organizátor nezabezpečuje.


15. Pneumatiky:
Ľubovoľné.

 

16. Štartovné čísla:
Organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor.

 

17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

 

18. Administratívne preberanie:
Všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2014 v priestoroch informačného centra od 08.00 do 09.30 hod.
 

19. Technické preberanie:
Každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2014 od 08.00 do 09.30 hod. technickým komisárom (alebo riaditeľom preteku) v priestore štartu. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart. Na technické a administratívne preberanie sa s vozidlom dostaví vždy len jazdec (pri kategórii Junior aj zákonný zástupca). Pri preberaní musí mať jazdec so sebou aj pretekársky odev (jedno dielna kombinéza, rukavice, motoristická prilba schváleného typu, topánky).

 

20. Počet jazdcov na trati:

preteky: max. 10
finálová jazda: max. 10

 

21. Signalizácia:
Štart – pohyb vlajky. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu = 2min. Pri nedodržaní časového limitu nebude pustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Zoraďovanie na štart bude podľa losovania a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka = prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá = prekážka na trati, zákaz predbiehania od stanovišťa po stanovište. Biela = pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza úseku trate kontrolovanej týmto stanovišťomModrá vlajka = signalizuje povinnosť pomalého jazdca umožniť predbiehanie rýchlejším jazdcom.

 

22. Štart:
Štart je prevedený mávnutím vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný riadiť sa pokynmi štartového komisára (alebo riaditeľa preteku).

 

23. Tréning:
Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 5 vozidiel. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu (3 kolá). Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

 

24. Rozprava:
Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 25.10.2014 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

 

25. Depo:
V depe budú jazdci zoradení ako prídu.


26. Čakací priestor:
Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

 

27. Znečisťovanie životného prostredia:
Každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

 

28. SYSTÉM PRETEKOV

28.1 Štartový rošt:
Pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
Pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa losovania
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie:
Podľa autokrosových pravidiel (FIA).


29. FINÁLE:
Finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje riaditeľ pretekov. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

 

30. Vyhodnotenie:
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná najskôr 10 minút po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

 

31. Vecné ceny:
Jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami.

 

32. Výsledky:
Výsledky každej jazdy budú vyvesené ihneď  ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli.

 

33. Protesty a odvolania:
Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty.

 

34. Tresty:
Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec môže byť z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

 

36. Dychová skúška na alkoholu:
Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať náhodnú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

37. Pretekár je plne zodpovedný za svoj doprovod i mechanikov, obzvlášť za požívanie alkoholických nápojov a nevhodné správanie sa voči organizátorom ako aj ostatným účastníkom. Za nevhodné (agresívne) chovanie sa doprovodu pretekára môže byť pretekár vylúčený z preteku.

38. Po skončení preteku je pretekár a jeho doprovod povinný po sebe upratať priestor v depe vozidiel.

39. Mimo pretekársku dráhu je pretekár povinný jazdiť rýchlosťou maximálne 5 km/h. (rýchlosť chôdze).

 

 

 

 

V Gajaroch dňa 10.októbra 2014

 

Radovan Adamík ml.

riaditeľ preteku

 

PROPOZÍCIE K PRETEKOM

Hobby Autokros Trenčín


Karpatský Autokrosový Pohár 2014
5. pretek
areál na Podhatí - za stavidlami  10.08.2014

 

1. Názov pretekov:  Karpatský Autokrosový Pohár 2014 – 5. pretek 
 
2. Organizátor: Panthera, o.z.
Štvrť SNP 144/61
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42017726
 
2.1. Organizačný výbor: 
predseda: Marián Zvěřina
členovia: Peter Lukáčik
Daniela Punová
 
2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Marián Zvěřina
Technický komisár: Peter Lukáčik
Športový komisár: Peter Lukáčik
Vedúci štartu: Marián Zvěřina
Tajomník: Daniela Punová
 
3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo
 
4. Zdravotné zabezpečenie:  Vyhľadávacia a Záchranná Služba INOVEC, o.z.
 
5. Termín konania: 10. august 2014 o 10:00 hod.
 
6. Miesto konania: Výcvikový areál VaZS INOVEC, Na podhatí, Trenčín
 
7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie
 
8. Dráha: dĺžka 980 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, štrk
 
9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii
 
10. Časový harmonogram:
09.08.2014 - Uzávierka prihlášok
10.08.2014
07:30 otvorenie sekretariátu
7:30 - 9:30 administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00            meraný tréning
                     Prvá rozjazda
                     Druhá rozjazda
                     Tretia rozjazda
                     Finále
                     Dekorovanie víťazov
 
11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
 
 
12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.karpatskyautoprosovypohar.sk “ v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 09.08.2014 do 24:00 hod
 
13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na meraný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.
 
14. Palivo: organizátor nezabezpečuje.
 
15. Pneumatiky: ľubovoľné
 
16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor
 
17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.
 
18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2014 v priestoroch informačného centra od 07.30 do 09.30 hod.
 
19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 10.08.2014 od 07.30 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.
 
20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10
                                             finálová jazda : max. 10
21. Signalizácia: 
Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 3min. – pri nedodržaní časového limitu nebude vpustený na štart.  Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde.
Vlajky :
Červená – prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. 
Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po následujúce stanovisko TK
Zelená – Trať je voľná, možnosť predbiehania
Biela – Pomalé vozidlo na trati
Šachovnca – Cieľ, ukončenie jazdy
 
22. Štart: Štart je prevedený zelenou vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.
 
23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.
 
24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 10.08.2014 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.
 
25. Depo: v depe možu pretekári odstaviť pretekárske vozidlo a jedno servisné vozidlo, ostatné vozidlá musia byť odstavené na parkovisku pre hostí.
 
26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.
 
27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi. Tankovanie vozidla sa môže uskutočniť výlučne na podkladovej fólii.
 
28. SYSTÉM PRETEKOV
 
28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2
pre superfinále sa skladá z 5 miest v zložení 3-2

28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 4 kolá.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy

28.3 Bodovanie: podľa pravidiel KAP-u.

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje čas. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

30. SUPERFINÁLE: sa nepôjde

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú vyplácané ( finančná odmena bude na konci seriálu KAP )

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom

38. Povinná reklama : každý jazdec si na vozidlo umiestni reklamu sponzorov, ktorú obdrží pri administratívnom preberaní. V prípade, ak jazdec odmietne povinnú reklamu, bude mu zvýšené štartovné o 100%.

 

                                                                                                                                             riaditeľ preteku                                                                                                 

Karpatský Autokrosový Pohár 2014
 

Propozície k pretekom
 

AutoCrossAréna Očkov
areál PD Očkov

 

 

4. pretek KAP 2014 - 19.07.2014
 

1. Názov pretekov: 4.pretek KAP 2014
 

2. Organizátor:

Autocrossarena Očkov

ACA Očkov

IČO: 42281091

2.1. Organizačný výbor:

predseda: Nikoleta Sedláková

členovia: Richard Joštic

               Zuzana Sedláková
 

2.2. Činovníci:

Riaditeľ pretekov: Richard Joštic

Technický komisár: Vladimír Pražienka

Športový komisár: Vladimír Pražienka

Vedúci štartu: Radovan Adamík ml.

Tajomník: Nikoleta Sedláková

Komentátor: Petr Krejcar
 

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo
 

4. Zdravotné zabezpečenie: RESCUE – Inovec vyhľadávacia a záchranná služba
 

5. Termín konania: 19. júla 2014 o 10:00 hod.

 

6. Miesto konania: AUTOCROSSARENA - areál PD Očkov č. 36

 

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

 

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina

 

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii

 

10. Časový harmonogram:
18.07.2014 - Uzávierka prihlášok
 

19.07.2014

07:15 otvorenie sekretariátu

7:30 - 9:30 administratívne a technické preberanie

9:50 - 10:00 rozprava

10:00           voľný tréning

                    Prvá rozjazda

                    Druhá rozjazda

                    Tretia rozjazda

                    Finále

                    Dekorovanie víťazov

 

 

11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )

Do 1400 cm3

Do 1600 cm3

Do 2000 cm3

4x4 OPEN
 


Organizátor si vyhradzuje právo:
- zlúčiť skupiny, ak v niektorej budú prihlásený menej ako štyria jazdci (zlúčenie s vyššou skupinou)
- pretek sa pôjde, ak bude prihlásených min. 25 jazdcov.

 

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.autocrossarena.sk “ v sekcii Prihlásenie na závod najneskôr do 18.07.2014 do 24:00 hod

 

13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€. Do kategórie Junior do 1600cm3 je štartovné 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr.

Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na tréning.
Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo. Pri väčšom počte mechanikov je nutné zaplatiť vstupné vo výške 1€ za osobu

 

14. Palivo: organizátor nezabezpečuje. Výnimku tvoria autá zapožičané v AutoCrossAréne Očkov

 

15. Pneumatiky: ľubovoľné

 

16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor

 

17. Poistenie:

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

 

18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 19.07.2014 v priestoroch informačného centra od 8:00 do 09.30 hod.

 

19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2014 od 07.30 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe.

Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.

 

20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10

                                             finálová jazda : max. 10

 

21. Signalizácia: Štart - semafor, červené svetlá, po rozsvietení červených svetiel štart. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 2min. – pri nedodržaní

časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím prvého jazdca v cieli šachovnicovou vlajkou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde ( alebo podľa losovania ). Červená vlajka– prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania od stanovišta po satnovište . Biela - pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza úseku trate kontrolovanej týmto stanovišťom. Modrá vlajka - signalizuje povinnosť pomalého jazdca umožniť predbiehanie rýchlejším jazdcom.

 

22. Štart: Štart je prevedený štartovacím zariadením (svetelná signalizácia)

Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci,

ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára. 

 

23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

 

24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 19.07.2014 o 9.50 hod. v priestoroch depa. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

 

25. Depo: v depe budú jazdci zoradení podľa divízií a tried

 

26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

 

27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

 

28. SYSTÉM PRETEKOV
 

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel

pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.

1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu ( alebo podľa rozlosovania )

2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy

3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel

 

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 8 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

 

30. SUPERFINÁLE: sa nepôjde

 

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

 

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú
 

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

 

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

 

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

 

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

 

37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 


V Očkove dňa 02. júl 2014

 

 

Karpatský Autokrosový Pohár 2014
 

Zvláštne ustanovenia
 

Autokros Gajary
areál AMK Gajary 21. 06. 2014

 

 

3. pretek KAP 2014 - 21. 06. 2014

 

 

1. Názov pretekov: Autokros Gajary
 

2. Organizátor:  Auto Moto Klub Gajary

                           Levárska 763/11,

                           900 61 Gajary

                           IČO: 422 57 018

 

2.1. Organizačný výbor:

predseda: Radovan Adamík

členovia: Mário Mader, Gabriela Petrášová

                                              

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov:

Radovan Adamík

Technický komisár: Radovan Adamík ,

         Mário Mader,

         Vladimír Pražienka

Športový komisár: Mário Mader

Vedúci štartu: Marián Petráš

Tajomník: Gabriela Petrášová, Mária Adamíková 

 

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo

 

4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka

 

5. Termín konania: 21. jún 2014 o 10:00 hod.

 

6. Miesto konania: areál AMK Gajary

 

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

 

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, piesok

 

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa uvedených propozícii a pravidiel KAP pre rok 2014

 

10. Časový harmonogram:

20.06.2014 - Uzávierka prihlášok
 

21.06.2014

08:00              otvorenie sekretariátu

8:00 - 9:30      administratívne a technické preberanie

9:50 - 10:00    rozprava

10:00 – 11:00             voľný tréning

12:00             prvá rozjazda

                                                druhá rozjazda

                                                tretia rozjazda

17:00             finále

                                                dekorovanie víťazov

 

11. Kategórie:

Juniori ( 
vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN

 

12. Prihlášky:

Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.karpatskyautoprosovypohar.wbl.sk  v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 12.10.2013 do 24:00 hod alebo pred samotným pretekom na sekretariáte AMK Gajary.

 

13. Štartovné:

 Štartovné je vo výške 40 €, Juniori 30 €. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na voľný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.

 

14. Palivo:

 Organizátor nezabezpečuje.

 

15. Pneumatiky:

Ľubovoľné.

 

16. Štartovné čísla:

Organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor.

 

17. Poistenie:

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

 

18. Administratívne preberanie:

Všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2014 v priestoroch informačného centra od 08.00 do 09.30 hod.

 

19. Technické preberanie:

Každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2014 od 08.00 do 09.30 hod. technickým komisárom (alebo riaditeľom preteku) v priestore štartu. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart. Na technické a administratívne preberanie sa s vozidlom dostaví vždy len jazdec (pri kategórii Junior aj zákonný zástupca). Pri preberaní musí mať jazdec so sebou aj pretekársky odev (jedno dielna kombinéza, rukavice, motoristická prilba schváleného typu, topánky).

 

20. Počet jazdcov na trati:

preteky: max. 10

finálová jazda: max. 10

 

21. Signalizácia:

Štart – pohyb vlajky. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu = 2min. Pri nedodržaní časového limitu nebude pustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím prvého jazdca v cieli šachovnicovou vlajkou. Zoraďovanie na štart bude podľa losovania a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka = prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá = prekážka na trati, zákaz predbiehania od stanovišťa po stanovište. Biela = pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza úseku trate kontrolovanej týmto stanovišťomModrá vlajka = signalizuje povinnosť pomalého jazdca umožniť predbiehanie rýchlejším jazdcom.

 

22. Štart:

Štart je prevedený mávnutím vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný riadiť sa pokynmi štartového komisára(alebo riaditeľa preteku).

 

23. Tréning:

Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 5 vozidiel. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu (3 kolá). Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

 

24. Rozprava:

 Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 21.06.2014 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

 

25. Depo:

V depe budú jazdci zoradení ako prídu.

 

26. Čakací priestor:

Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

 

27. Znečisťovanie životného prostredia:

Každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

 

28. SYSTÉM PRETEKOV
 

28.1 Štartový rošt:
Pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel

Pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2

 


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.

1. rozjazda: postavenie na štarte podľa losovania

2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy

3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie:

 Podľa autokrosových pravidiel (FIA).

 

29. FINÁLE:

Finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje riaditeľ pretekov. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

 

30. Vyhodnotenie:

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná najskôr 10 minút po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

 

31. Vecné ceny:

Jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami.

 

32. Výsledky:

Výsledky každej jazdy budú vyvesené ihneď  ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli.

 

33. Protesty a odvolania:

 Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty.

 

34. Tresty:

Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec môže byť z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

 

36. Dychová skúška na alkoholu:
             Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať náhodnú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

37. Pretekár je plne zodpovedný za svoj doprovod i mechanikov, obzvlášť za požívanie alkoholických nápojov a nevhodné správanie sa voči organizátorom ako aj ostatným účastníkom. Za nevhodné (agresívne) chovanie sa doprovodu pretekára môže byť pretekár vylúčený z preteku.

38. Po skončení preteku je pretekár a jeho doprovod povinný po sebe upratať priestor v depe vozidiel.

39. Mimo pretekársku dráhu je pretekár povinný jazdiť rýchlosťou maximálne 5 km/h. (rýchlosť chôdze).

 

 

 

 

V Gajaroch dňa 28.mája 2014

 

Radovan Adamík ml.

riaditeľ preteku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpatský Autokrosový Pohár 2014
 

Propozície k pretekom
 

Autocrossaréna Očkov
areál PD Očkov

 

 

2. pretek KAP 2014 - 24.05.2014
 

1. Názov pretekov: 2.pretek KAP 2014
 

2. Organizátor:

Autocrossarena Očkov

ACA Očkov

IČO: 42281091

2.1. Organizačný výbor:

predseda: Nikoleta Sedláková

členovia: Richard Joštic

               Zuzana Sedláková
 

2.2. Činovníci:

Riaditeľ pretekov: Richard Joštic

Technický komisár: Vladimír Pražienka

Športový komisár: Vladimír Pražienka

Vedúci štartu: Radovan Adamík ml.

Tajomník: Nikoleta Sedláková

Komentátor: Petr Krejcar
 

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo
 

4. Zdravotné zabezpečenie: RESCUE – Inovec vyhľadávacia a záchranná služba
 

5. Termín konania: 24. mája 2014 o 10:00 hod.

 

6. Miesto konania: AUTOCROSSARENA - areál PD Očkov č. 36

 

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

 

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina

 

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii

 

10. Časový harmonogram:
23.05.2014 - Uzávierka prihlášok
 

24.05.2014

07:15 otvorenie sekretariátu

7:30 - 9:30 administratívne a technické preberanie

9:50 - 10:00 rozprava

10:00           voľný tréning

                    Prvá rozjazda

                    Druhá rozjazda

                    Tretia rozjazda

                    Finále

                    Dekorovanie víťazov

 

 

11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )

Do 1400 cm3

Do 1600 cm3

Do 2000 cm3

4x4 OPEN
 


Organizátor si vyhradzuje právo:
- zlúčiť skupiny, ak v niektorej budú prihlásený menej ako štyria jazdci (zlúčenie s vyššou skupinou)
- pretek sa pôjde, ak bude prihlásených min. 25 jazdcov.

 

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.autocrossarena.sk “ v sekcii Prihlásenie na závod najneskôr do 23.05.2014 do 24:00 hod

 

13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€. Do kategórie Junior do 1600cm3 je štartovné 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr.

Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na tréning.
Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo. Pri väčšom počte mechanikov je nutné zaplatiť vstupné vo výške 1€ za osobu

 

14. Palivo: organizátor nezabezpečuje. Výnimku tvoria autá zapožičané v AutoCrossAréne Očkov

 

15. Pneumatiky: ľubovoľné

 

16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor

 

17. Poistenie:

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

 

18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2014 v priestoroch informačného centra od 08:00 do 09.30 hod.

 

19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 24.05.2014 od 07.30 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe.

Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.

 

20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10

                                             finálová jazda : max. 10

 

21. Signalizácia: Štart - semafor, červené svetlá, po rozsvietení červených svetiel štart. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 2min. – pri nedodržaní

časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím prvého jazdca v cieli šachovnicovou vlajkou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka– prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po prekážke.

 

22. Štart: Štart je prevedený štartovacím zariadením (svetelná signalizácia)

Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci,

ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.

 

23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

 

24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 24.05.2014 o 9.50 hod. v priestoroch depa. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

 

25. Depo: v depe budú jazdci zoradení podľa divízií a tried

 

26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

 

27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

 

28. SYSTÉM PRETEKOV
 

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel

pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.

1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu

2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy

3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel

 

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 8 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

 

30. SUPERFINÁLE: sa nepôjde

 

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

 

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú
 

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

 

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

 

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

 

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

 

37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 


V Očkove dňa 19. mája 2014

 


 

PROPOZÍCIE K PRETEKOM

Hobby Autokros Trenčín


Karpatský Autokrosový Pohár 2014
1. pretek
areál na Podhatí - za stavidlami  12.04.2014

 

1. Názov pretekov:  Karpatský Autokrosový Pohár 2014 – 1. pretek 
 
2. Organizátor: Panthera, o.z.
Štvrť SNP 144/61
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42017726
 
2.1. Organizačný výbor: 
predseda: Marián Zvěřina
členovia: Peter Lukáčik
Daniela Punová
 
2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Marián Zvěřina
Technický komisár: Peter Lukáčik
Športový komisár: Peter Lukáčik
Vedúci štartu: Marián Zvěřina
Tajomník: Daniela Punová
 
3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo
 
4. Zdravotné zabezpečenie:  Vyhľadávacia a Záchranná Služba INOVEC, o.z.
 
5. Termín konania: 12. apríl 2014 o 10:00 hod.
 
6. Miesto konania: Výcvikový areál VaZS INOVEC, Na podhatí, Trenčín
 
7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie
 
8. Dráha: dĺžka 980 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, štrk
 
9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii
 
10. Časový harmonogram:
11.04.2014 - Uzávierka prihlášok
12.04.2014
07:30 otvorenie sekretariátu
7:30 - 9:30 administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00            meraný tréning
                     Prvá rozjazda
                     Druhá rozjazda
                     Tretia rozjazda
                     Finále
                     Dekorovanie víťazov
 
11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
 
 
12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.karpatskyautoprosovypohar.sk “ v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 11.04.2014 do 24:00 hod
 
13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na meraný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.
 
14. Palivo: organizátor nezabezpečuje.
 
15. Pneumatiky: ľubovoľné
 
16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor
 
17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.
 
18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 12.04.2014 v priestoroch informačného centra od 07.30 do 09.30 hod.
 
19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 12.04.2014 od 07.30 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.
 
20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10
                                             finálová jazda : max. 10
21. Signalizácia: 
Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 3min. – pri nedodržaní časového limitu nebude vpustený na štart.  Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde.
Vlajky :
Červená – prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. 
Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po následujúce stanovisko TK
Zelená – Trať je voľná, možnosť predbiehania
Biela – Pomalé vozidlo na trati
Šachovnca – Cieľ, ukončenie jazdy
 
22. Štart: Štart je prevedený zelenou vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.
 
23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.
 
24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 12.04.2014 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.
 
25. Depo: v depe možu pretekári odstaviť pretekárske vozidlo a jedno servisné vozidlo, ostatné vozidlá musia byť odstavené na parkovisku pre hostí.
 
26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.
 
27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi. Tankovanie vozidla sa môže uskutočniť výlučne na podkladovej fólii.
 
28. SYSTÉM PRETEKOV
 
28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2
pre superfinále sa skladá z 5 miest v zložení 3-2

28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 4 kolá.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy

28.3 Bodovanie: podľa pravidiel KAP-u.

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje čas. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

30. SUPERFINÁLE: sa zúčastnia víťazi jednotlivých kategórii mimo kat. quad

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú vyplácané ( finančná odmena bude na konci seriálu KAP )

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom

38. Povinná reklama : každý jazdec si na vozidlo umiestni reklamu sponzorov, ktorú obdrží pri administratívnom preberaní. V prípade, ak jazdec odmietne povinnú reklamu, bude mu zvýšené štartovné o 100%.

 

                                                                                                                                             riaditeľ preteku                                                                                                        

 

Predpisy pre sezónu 2013

Vypísané skupiny pre vozidlá v KAP :

 1. Junior do 1600ccm      ( do 18rokov, vrátane roku v ktorom dovŕši 18rokov )
 2. do 1400 ccm
 3. do 1600 ccm             
 4. do 2000 ccm            
 5. 4x4 OPEN          
 6. Quad ATV                 

 

 

V prípade preplňovaného motora bude obsah prepočítaný koeficientom 1.7
Ženy môžu ísť skupinu Junior, alebo podľa zaradenia do jednotlivých kubatúr.

Každý organizátor min. 10 dní pred pretekmi zverejní podmienky pretekov, prihlášky pre jazdcov a karty vozidiel.

 

 

1.  Preberanie

1.2  Administratívne preberanie

Všetci pretekári sa pred pretekom musia dostaviť k administratívnemu preberaniu podľa pokynov organizátora.

Administratívne preberanie obsahuje :

Identifikácia jazdca :           - overenie prihlášky, príp. overenie OP zákonného zástupcu

                                         - zaplatenie povinného vkladu

                                         - zápis do štartovnej listiny podľa svojej kategórie

                                         - dychová skúška vodiča na alkohol

Identifikácia vozidla :           - overenie technickej karty vozidla

                                         - kontrola, overenie a v prípade zhodnosti pridelenie iného štartovného čísla

1.3  Technické preberanie

Všetci pretekári a vozidlá, ktoré sa zúčastňujú na pretekoch, sa musia dostaviť na technické preberanie. Ak bude pri technickom preberaní zistené, že vozidlo nevyhovuje technickým, alebo bezpečnostným predpisom, nebude vozidlo zaradené do pretekov.

Technické preberanie obsahuje: - kontrola bezpečnostných prvkov na vozidle

                                                           - kontrola celkového stavu vozidla

                                                           - kontrola bezpečnostnej výstroje jazdca

Ďalšie kontroly týkajúce sa pretekára alebo vozidla môžu byť vykonané kedykoľvek počas preteku. Pretekár je zodpovedný za to, že vozidlo bude v priebehu súťaže zodpovedať príslušným technickým a bezpečnostným požiadavkám. V prípade, že sa počas pretekov zistí, že vozidlo nespĺňa technické a bezpečnostné požiadavky, s vozidlom nesmie nastúpiť na preteky dokiaľ nebudú príslušné závady odstránené.

 

2.  Vrátenie štartovného :

štartovné sa môže jazdcovi vrátiť jedine v týchto prípadoch :

- vozidlo neprejde technickým preberaním

- v prípade, že sa na vozidle vyskytne neodstrániteľná porucha počas voľného tréningu.

V prípade ak Pretekár nastúpi na štart meraného tréningu nemá nárok na vrátenie štartovného.

 

3.  Všeobecné pravidlá :

            3.1  Štartujúci je pretekár, ktorý prešiel technickým preberaním.

            3.2  Rozhodnutie o zastavení preteku môže urobiť iba riaditeľ preteku.

            3.2.1  ak je nutné zastaviť pretek z bezpečnostných dôvodov, alebo kôli predčasnému štartu, športoví komisári
                     
nariadia opakovanie jazdy

           3.2.2  riaditeľ preteku rozhoduje o tom ktoré vozidlá sa môžu zúčastniť opakovanej  jazdy

           3.2.3  v prípade, že je predčasne ukončená jazda a vozidlá absolvovali min 2 prejazdy cieľom, môže riaditeľ preteku
                    túto jazdu označiť ako dokončenú a poradie pretekárov sa určí podľa posledného prejazdu cieľom.

           3.3  V prípade vylúčenia jazdca z jazdy je riaditeľ preteku povinný o tom jazdca, alebo                                          
                   vedúceho športového tímu informovať ihneď po ukončení jazdy.

           3.4 Dohľad nad traťou a pohotovostnými službami sa riadi prílohou H k FIA medzinárodnému športovému poriadku

 

4.  Rozprava :

Po skončení technického preberania sa uskutoční rozprava s jazdcami, účasť jazdcov je povinná. Na rozprave organizátor jazdcov oboznámi :

 1. kde sa nachádza oficiálna tabuľa pretekov
 2. s traťou, podmienkami na trati
 3. so spôsobom signalizácie na trati počas pretekov
 4. so spôsobom umiestnenia jazdcov na štartovacej čiare
 5. so spôsobom prevedenia štartu
 6. zodpovie prípadné otázky jazdcov

 

5.  Štartovanie pretekov :

Každý pretekár je povinný byť ustrojený a pripravený s vozidlom 5 min. pred vypísaným časom jeho jazdy v čakacom priestore.

Po umiestnení všetkých jazdcov na štartovom rošte, štartér prejde medzi vozidlami v smere odzadu dopredu so vztýčenou zelenou vlajkou a opustí trať v priestore štartu. Postaví sa na svoje miesto, zdvihnutím tabule s číslicou 5sec. signalizuje, že do štartu ostáva max. 5 sekúnd a mávnutím vlajky smerom nadol odštartuje jazdu. Štart jazdy sa môže previesť aj svetelným signalizačným zariadením.

Predčasný štart je vtedy, ak vozidlo opustí štartovú čiaru pred signálom štartu.  Jazda s predčasným štartom bude zastavená červenou vlajkou a štart jazdy sa bude opakovať. Pretekár, ktorého sa predčasný štart týkal bude napomenutý riaditeľom preteku. Pokiaľ pretekár znovu zopakuje predčasný štart bude umiestnený na posledné miesto štartového poľa, ak to počet vozidiel na štartovom rošte dovolí. Ak je štartový rošt plný bude pretekár z tejto jazdy vylúčený. Ak pretekár zopakuje predčasný štart tretí krát po sebe bude z tejto jazdy vylúčený. Pretekár vylúčený z jazdy bude klasifikovaný ako posledný v tejto jazde pred jazdcami, ktorí do jazdy nenastúpili. V prípade vylúčení viacerých jazdcov rozhoduje o ich poradí poradie ich kvalifikácie do príslušnej jazdy.

 

6.  Tréningy :

6.1  Voľný tréning :

Je pre jazdcov nepovinný. Pretekár sa môže na trati zdržať len počet kôl, ktoré určí organizátor. Riaditeľ preteku ma právo v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok voľný tréning zrušiť. Do voľného tréningu nastupuje na rozjazdu taký počet vozidiel, aby bol v prvom kole rozstup medzi vozidlami cca 200m. Počet kôl voľného tréningu sú 4 od výjazdu prvého vozidla na trať.

6.2  Meraný tréning :

Je pre jazdcov povinný. Zoraďovanie na štarte povinného tréningu bude v poradí, v akom sa jazdci prihlasovali na administratívnom preberaní.

Meraný tréning sa jazdí na 4 kolá. Štartový rošt sa skladá z 10 vozidiel, v štyroch radoch 3-2-3-2. Štartový rošt musí byť vyznačený na zemi.

Na základe poradia v meraných tréningoch sa určuje poradie na štartovom rošte do prvej rozjazdy príslušnej kubatúry podľa kľúča : 1. najrýchlejší čas = 1. miesto na štarte,  2. najrýchlejší čas = 2. miesto na štarte, atď.

 

7.  Rozjazdy :

Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd.

Postavenie pretekárov na štarte bude nasledovné :

 1. rozjazda na základe výsledkov z meraného tréningu
 2. rozjazda na základe výsledkov z 1. rozjazdy
 3. rozjazda na základe výsledkov z 2. rozjazdy

Štartový rošt sa skladá z 10 vozidiel, v štyroch radoch 3-2-3-2.
V každej rozjazde budú pretekári klasifikovaný podľa počtu dokončených kôl. U pretekárov s rovnakým počtom kôl rozhoduje poradie prejazdu cieľom. Body sú prideľované nasledovne :
1. - 1bod, 2. - 2body, 3. - 3body, ….. 10. - 10 bodov.
Pretekár, ktorý nedokončí 2 kolá dostane 80 bodov.
Pretekár, ktorý nenastúpi na štart kvalifikačnej jazdy dostane 90 bodov.
Pretekár, ktorý je vylúčený z jazdy dostane 95 bodov.
Pretekár, ktorý neabsolvuje min. 2 kvalifikačné rozjazdy nenastupuje do finále.
V prípade, že sa Pretekár neklasifikoval do finálovej jazdy ostávajú mu body podľa umiestnenia v kvalifikačných rozjazdách.

 

8.  Finále :

Do finálovej jazdy sa kvalifikuje max. 10. pretekárov pre každú triedu.
Klasifikácia do finále bude spracovaná po skončení kvalifikačných rozjázd, podľa bodov z dvoch najlepších výsledkov klasifikačných rozjázd. V prípade, že pretekári dosiahnu pre postup do finále rovnaký počet bodov, rozhoduje najskôr výsledok z rozjazdy, ktorá nebola pretekárovi započítaná. V prípade, že pretekár nie je schopný štartovať, ostáva jeho miesto v štartovom rošte neobsadené. Pretekárovi bude automaticky ako konečný výsledok pridelené posledné miesto v tomto finále. V prípade, že je viac pretekárov, ktorí nemôžu nastúpiť na štart do finále, budú im pridelené posledné miesta vo finále na základe ich štartových pozícií vo finále. Všetci pretekári, ktorí sa klasifikovali do finálových jázd majú nárok na body, ktoré zodpovedajú umiestneniu vo finále, a to aj vrátane pretekárov, ktorí vo finále neodštartovali.
Rozostavanie do finále : poradie jazdcov pre štart sa určí podľa počtu bodov v kvalifikačných rozjazdách. Štartové miesto si pretekár vyberá sám na vyzvanie štartéra.
Po zaujatí štartovej pozície nie je možné s vozidlo na štarte hýbať.

 

9.  Protesty a odvolania :

Všetky protesty musia byť podané v súlade s predpismi.
Každý protest musí byť podaný písomne, odovzdaný riaditeľovi preteku spolu s poplatkom za protest, ktorý nebude vrátený v prípade, že protest nebude uznaný.
Poplatok za protest je 70,-€ proti jednotlivým jazdám, a to max. do 10 min. od skončení príslušnej jazdy
Protesty sa neprijímajú na spôsob jazdy po trati – ide o disciplínu pri ktorej dochádza ku kontaktom so súpermi.
Úmyselné poškodenie vozidla súpera a nešportové správanie na trati, alebo úmyselné zapríčinenia havárie tak, že znamená výhodu pre vinníka bude trestané športovými komisármi alebo riaditeľom preteku. Uložené tresty môžu byť : udelenie trestných bodov alebo vylúčenie z preteku.

 

10.  Havárie :

pokiaľ sú do havárie zapojené najmenej dve vozidlá a pokiaľ nemôžu pokračovať v jazde, sú pretekári vzájomne klasifikovaný podľa umiestnenie aké mali pri poslednom prejazde cieľom, alebo podľa pozície na štarte, ak sa havária stala v prvom kole.
V prípade ak sa jedná o zavinenie havárie pri ktorom získal vinník výhodu bude potrestaný buď pridelením trestných bodov, alebo ak sa jedná o závažnú haváriu bude vylúčený z jazdy.

 

11.  Vyhodnotenie a dekorovanie víťazov :

Po ukončení finálových jázd bude zostavená výsledková listina, ktorá bude následne zverejnená na oficiálnej výsledkovej tabuli. Jazdci budú hodnotení pre každú skupinu zvlášť.
Všetky výsledky sa spracujú a pribežne bude vyhodnocované umiestnenie v celkovom pohári KAP. Všetky tieto výsledky budú zverejňované na oficiálnej stránke KAP.
Po ukončení pretekov budú oficiálne vyhlásené výsledky a pretekári budú dekorovaný.
Celkové vyhodnotenie KAP prebehne podľa dohody organizátorov. Na tomto vyhodnotení budú oficiálne vyhlásená celkové výsledky KAP, budú dekorovaní a ocenení víťazi jednotlivých skupín, kde prví traja z kategórie Juniori, do 1.4, do 1.6, do 2.0 a 4x4+Open budú okrem vecných cien ohodnotený  aj finančne :

 1. umiestnený získa finančnú odmenu 200 eur
 2. umiestnený získa finančnú odmenu 100 eur
 3. umiestnený získa finančnú odmenu 50 eur

 

 

12.  Technické požiadavky na vozidlá :

Vozidlá sú dvojstopé motorové vozidlá, ktoré nemusia mať pridelené EČ. , nemusia byť schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách a musia spĺňať nasledovné podmienky :

12.1 rám a nosné prvky karosérie musia byť zachované, skelet karosérie musí byť pôvodného tvaru, nesmie byť poškodený
      koróziou, alebo tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu deformačných zón nad rámec bezpečnosti pri náraze vozidla.
       Rám alebo skelet môže byť zosilnený pridaním materiálu. Je zakázané automobil skracovať, predlžovať,  vyrezávať
       bezpečnostné prvky.

12.2 pri automobiloch typu pick-up musí byť za jazdcom prepážka s priezorom.

12.3 vozidlo musí byť vybavené bezpečnostnou klietkou podľa doporučení FIA.

12.4 v priestore možného kontaktu a jazdcovou prilbou musí byť klietka zabalená mäkkou vrstvou materiálu tak, aby
      nedošlo k prasknutiu prilby.

12.5 sedadlá môžu byť športové podľa homologizácie FIA, alebo anatomické sedadlá s  bočným vedením a opierkou hlavy
        ktoré musia byť zaaretované proti posunutiu a sklopeniu.

12.6 bezpečnostné pásy musia byť min. 4bodové s 3bodovým ukotvením, odporúčajú sa pásy homologované FIA so
      4bodovým ukotvením k rámu.

12.7 vnútorný odpojovač elektrického obvodu sa musí dať ovládať z vnútra aj z vonku. Odpojovačom sa musia vypnúť všetky
      čerpadl, ventily palivového systému a všetky elektrické obvody. Ovládanie odpojovaču vo vnútri automobilu musí byť v
       dosahu zapásaného vodiča. Ovládanie z vonku vozidla musí byť umiestnené na ľavej strane vozidla pri spodnom
       stĺpiku čelného skla a musí byť označené červeným bleskom
 v bielo orámovanom modrom trojuholníku so základňou
       najmenej 120mm

12.8 vozidlo musí mať zakrytú elektrickú inštaláciu proti poškodeniu alebo prehriatiu v nehorľavom prevedení.

12.9 ťažne oko umiestnené vpredu a vzadu vozidla, musí byť natreté žltou, alebo červenou farbou a označené žltou, alebo
      červenou šípkou smerujúcou k oku.

12.10 ak vedie cez kabínu vodiča benzínové alebo chladiace potrubie, musí byť zabandážované proti zasiahnutiu vodiča
        alebo organizátora. Ak sa v kabíne nachádza nádrž alebo chladič alebo nádoba chladiacej kvapaliny, musí byť
        automobil opatrený ochrannou stenou, ktorá zabráni prípadnému zasiahnutiu vodiča kvapalinami.

12.11 akumulátor musí byť pevne uchytený ku karosérii. V prípade umiestnenia v kabíne vodiča musí byť zakrytý
        plastovým odnímateľným krytom.

12.12 je zakázané používanie akéhokoľvek alternatívneho pohonu, ako aj montáž tlakových nádob.

12.13 palivová nádrž musí byť originálna, umiestnená na pôvodnom mieste, alebo v  náhradnom prevedení, ale musí spĺňať
        nasledovné požiadavky :

12.13.1 pôvodná nádrž musí byť demontovaná

12.13.2 objem nádrže nesmie presiahnuť 25 lit.

12.13.3 nádrž musí byť pevne ukotvená k vozidlu, min. 40 cm od zadného obrysu

12.13.4 odvetranie nádrže musí byť opatrené spätným ventilom a musí byť vyvedené mimo kabínu vodiča, nie však pod
          vozidlo

12.13.5 vedenie paliva cez kabínu vodiča musí byť pomocou trubiek, a musí byť zaizolované

12.13.6 ak vo vozidle nebude nainštalovaná deliaca ochranná prepážka, musí mať nádrž dvojitý obal

12.14 osvetlenie vozidla musí byť funkčné, zadné obrysové svetlo v počte min. 1ks a zadné brzdové svetlo v počte min. 2ks
        musia byť umiestnené v hornej zadnej časti karosérie

12.15 čelné sklo na vozidle musí byť z vrstvenného skla, originálne, alebo ak je odstránené musí byť nahradené sieťkou s
          okami max 2x2 cm a vodič musí používať ochranu zraku

12.16 na dverách jazdca musí byť okno, alebo sieťka, alebo okná z polykarbonátu

12.17 automobil musí byť vybavený účinnými dvojokruhovými brzdami a funkčnou ručnou brzdou

12.18 kolesá nesmú presahovať obrys vozidla

12.19 uchytenie kapoty musí byť najmenej štyrmi úchylnými bodmi pre každú kapotu, pričom  zaistenie skrutkami a
        maticami nie je povolené, pôvodné zariadenie musí byť vyradené z činnosti

12.20 na karosérii vozidla nesmie byť žiaden plech nahradený iným plechom hrubším ako 1,5mm

12.21 predný nárazník musí ostať pôvodný, alebo iný plastový. Držiaky nárazníka musia byť pôvodné, nevystužené.
        Vystuženie vozidla, ktoré presahuje obrys karosérie je zakázané.

12.22 zo žiadnej časti vozidla nesmú trčať ostré hrany

12.23 strešné okno musí byť odstránené, nahradené privareným plechom, posuvné kovové  okno musí byť pevne privarené
        k streche

12.24 nesmie sa použiť odľahčenie na skelete, nápravách, brzdovom pedáli a iných dôležitých častiach vozidla

12.25 dvere vodiča aj spolujazdca musia byť otvárateľné zvnútra aj zvonku

12.26 pôvodné ťažné zariadenie, ani jeho súčasť nie je povolené

12.27 štartové čísla - nepriehľadná tabuľka umiestnená kolmo na strechu v osi vozidla, a na oboch dverách vozidla

12.28 použitie pneumatík - ak organizátor jednoznačne nezakáže niektorý druh pneumatík, tak sú povolené.

 

13.  Súťažiaci

13.1 Súťažný tím :

súťažiaci tím sa skladá z jazdca, vedúceho tímu, mechanikov a ostatných príslušníkov tímu. Členovia tímu musia byť viditeľne označení, a iba s týmto označením majú povolený vstup do depa. Členom súťažného tímu nesmie byť osoba mladšia 15 rokov.

Vedúci tímu je zodpovedný za správanie členov tímu. V prípade akéhokoľvek porušenia predpisov členmi tímu bude postihovaný pretekár. Za arogantné alebo agresívne správanie členov tímu voči organizátorom, členom iných tímov alebo divákom môže byť pretekár vylúčený z danej jazdy alebo z celého preteku.

Podpisom prehlásenia súťažný tím a pretekár preberá na seba zodpovednosť za účasť, za dodržiavanie športových poriadkov, týchto predpisov, zvláštnych ustanovení usporiadateľa a ich doplnkov, za všetkých členov svojho tímu. Za morálne poklesky, ako je nadmerné používanie alkoholických nápojov, použitie omamných látok, rušenie nočného pokoja po 22,00 hod, narušovanie vyhradených priestorov štartu, cieľa a priestoru pre organizátorov, agresívne správanie sa voči organizátorom, činovníkom a ostatným účastníkom, neuposlúchnutie pokynov usporiadateľa, môže riaditeľ preteku súťažiacemu tímu alebo jazdcovi udeliť pokutu do výšky 330,-€, alebo ho vykázať z areálu závodiska. V prípade neuhradenia pokuty, alebo neuposlúchnutia vykázania je možné vylúčenie súťažného tímu alebo jazdca z celého seriálu KAP.

Zloženie súťažiaceho tímu :

-  vedúci tímu
-  pretekár
-  2 mechanici
-  1 člen tímu
-  1servisné vozidlo, umiestnené v depe

V prípade, že člen tímu dopravuje pretekárovi vozidlo na štart, alebo sa s nim pohybuje v depe, musí mať výstroj ako pretekár, mimo prilby.


13.2 Pretekár :

13.2.1 vybavenie pretekára s vozidlom:

-  ochranná prilba, musí zodpovedať homologizácii „E“, nesmie byť viditeľne poškodená
-  kombinéza musí byť jednodielna, s dlhým rukávom, z prírodných materiálov, odporúčané je nehorľavé
  
prevedenie
-  rukavice prstové, odporúčané nehorľavé prevedenie
-  obuv v prevedení nad členky z prírodných materiálov

13.2.2 pretekár je povinný počas pretekov :

-  mať na sebe riadne upevnenú bezpečnostnú prilbu
-  mať oblečenú kombinézu, rukavice a topánky v súlade s platnými predpismi
-  byť v sedačke pripútaný
-  mať zatvorené bočné okno na svojej strane
-  podrobiť sa dychovej skúške na alkohol na požiadanie organizátorov preteku
-  v prípade, že malo vozidlo haváriu, pri ktorej sa prevrátilo na, alebo cez strechu, a Pretekár s ním chce
  nastúpiť do ďalšej jazdy, je povinný pred touto jazdou toto vozidlo pristaviť na technické preberanie na
  kontrolu poškodenia bezpečnostných prvkov na vozidle.
pretekár sa zaväzuje prijať povinnú reklamu organizátora KAP, ktorá bude umiestnená počas konania
  preteku na závodnom aute. Odmietnutie povinnej reklamy bude spoplatnené dvojnásobnou sumou za
   štartovné.   

13.2.3 vybavenie pretekára 4kolky:

-  ochranná prilba, musí zodpovedať homologizácii „E“, nesmie byť viditeľne poškodená
-  okuliare
-  chránič hrudnej a ramennej časti tela
-  čižmy pre motocykel
-  rukavice
-  štartové číslo

13.2.4 pretekár 4kolky je povinný počas pretekov :

-  mať na sebe riadne upevnenú bezpečnostnú prilbu
-  mať oblečenú kombinézu, chrániče, okuliare, rukavice a topánky v súlade s platnými predpismi
-  podrobiť sa dychovej skúške na alkohol na požiadanie organizátorov preteku

 

14.  Vlajky

14.1 zelená vlajka : trať je voľná. Používa sa na stanovisku na ktorom bola predtým vyvesená žltá alebo 2x žltá vlajka, v prípade ak bola prekážka z trate odstránená. Taktiež je možné túto vlajku použiť na štartovanie pretekov.

14.2 žltá vlajka : nebezpečenstvo pri trati. Pretekár je povinný spomaliť vozidlo, nesmie predbiehať, nebezpečenstvo je pri dráhe, alebo do dráhy čiastočne zasahuje. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré predchádza miestu nehody.

14.3  2x žltá vlajka :  nebezpečenstvo na trati. Pretekár je povinný výrazne spomaliť,                                                    nesmie predbiehať musí byť pripravený vozidlo zastaviť. Na trati je nebezpečenstvo, trať je ťažko prejazdná, na trati sa pohybujú  traťoví komisári alebo záchranári. Tieto vlajky sa ukazujú na stanovišti, ktoré predchádza miestu nehody.

14.4 červená vlajka :  zastavenie pretekov, vozidlá musia ihneď bezpečne zastaviť vozidlo na kraji trate, pretekár nesmie z vozidla vystupovať a musí počkať na pokyny traťových komisárov. Červenými vlajkami sa máva súčasne na všetkých stanovištiach traťových komisárov. V prípade, že sú vyvesené červené vlajky je trať uzavretá a vozidlá sa na nej nesmú pohybovať.

14.5 biela vlajka :  pomalé vozidlo na trati. Táto vlajka sa ukazuje na stanovišti, ktoré                                                            predchádza úseku trate kontrolovanej týmto stanovišťom.

14.6 bielo-čierne šachovnicová vlajka :  ukončenie tréningu alebo pretekov

14.7 štátna vlajka :  štart finálových jázd

 

15. Bezpečnosť a ochrana prírody :

15.1 organizátor je povinný zabezpečiť dohľad nad pretekmi zdravotnou službou, záchrannou  službou s vybavením podľa prílohy H k FIA medzinárodnému športovému poriadku

15.2 organizátor je povinný zabezpečiť na každom stanovisku traťových komisárov a hasiaci  prístroj s min. 6kg náplňou

15.3 organizátor je povinný zabezpečiť priestore štartu práškový hasiaci prístroj s min. 6kg  náplňou, nádobu s perlitom a nádobu na uskladnenie použitého perlitu podľa predpisov  o nebezpečných odpadoch.

15.4 pretekár je povinný mať v priestore boxu funkčný práškový hasiaci prístroj s min. 6kg náplňou.

15.5 každé vozidlo v depe bude odstavené na nepriepustnej podložke, ktorá je pevne ukotvená k zemi a presahuje obrysy vozidla min 0,5m na každú stranu.

15.6 dopĺňanie paliva je povolené len na nepriepustnej podložke.

15.7 v prípade, ak dôjde k úniku prevádzkových kvapalín, je povinný pretekár, alebo vedúci  súťažiaceho tímu toto okamžite nahlásiť riaditeľovi pretekov.

 

Propozície k závodom KAP  - Archív
  

PROPOZÍCIE K PRETEKOM
 

Mikulášsky pretek
areál PD Očkov 7.12.2013

 

1. Názov pretekov: AUTOCROSSARENA – MIKULÁŚSKY PRETEK
 

2. Organizátor: Nikoleta Sedláková

Kríž nad Váhom 239

916 26 Považany

IČO: 46485066
 

2.1. Organizačný výbor: predseda: Nikoleta Sedláková

členovia: Richard Joštic

Ľuboš Kukučka
 

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Ing. Igor Sekerka

Technický komisár: Vladimír Pražienka

Športový komisár: Vladimír Pražienka

Vedúci štartu: Ján Drinka

Tajomník: Nikoleta Sedláková

Komentátor: Petr Krejcar
 

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo
 

4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka
 

5. Termín konania: 7. decembra 2013 o 10:00 hod.

 

6. Miesto konania: AUTOCROSSARENA - areál PD Očkov č. 36

 

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

 

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna

šírka 18m, povrch: hlina

 

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii

 

10. Časový harmonogram:
06.12.2013 - Uzávierka prihlášok
 

07.12.2013

07:00 otvorenie sekretariátu

7:15 - 9:30 administratívne a technické preberanie

9:50 - 10:00 rozprava

10:00           voľný tréning

                    Prvá rozjazda

                    Druhá rozjazda

                    Tretia rozjazda

                    Finále

                    Dekorovanie víťazov

 

11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )

Do 1600 cm3

Do 2000 cm3

4x4 OPEN

ZADOKOLKY


Organizátor si vyhradzuje právo:
- zlúčiť skupiny, ak v niektorej budú prihlásený menej ako štyria jazdci (zlúčenie s vyššou skupinou)
- pretek sa pôjde, ak bude prihlásených min. 25 jazdcov.

 

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.karpatskyautoprosovypohar.sk “ v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 06.12.2013 do 24:00 hod

 

13. Štartovné: štartovné je vo výške 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr.

Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na tréning.
Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo. Pri väčšom počte mechanikov je nutné zaplatiť vstupné vo výške 1€ za osobu

 

14. Palivo: organizátor nezabezpečuje. Výnimku tvoria autá zapožičané v AutoCrossAréne Očkov

 

15. Pneumatiky: ľubovoľné

 

16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor

 

17. Poistenie:

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo

výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých

práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo

nedbalosťou.

 

18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2013 v priestoroch informačného centra od 07.15 do 09.30 hod.

 

19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 07.12.2012 od 07.15 do

09.30 hod. technickým komisárom v depe.

Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.

 

20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10

                                             finálová jazda : max. 10

 

21. Signalizácia: Štart - semafor, červené svetlá, po rozsvietení červených svetiel štart. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 2min. – pri nedodržaní

časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka– prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartuŽltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po prekážke.

 

22. Štart: Štart je prevedený štartovacím zariadením (svetelná signalizácia)

Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci,

ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.

 

23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

 

24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 23.03.2013 o

9.50 hod. v priestoroch depa. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

 

25. Depo: v depe budú jazdci zoradení podľa divízií a tried

 

26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

 

27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

 

28. SYSTÉM PRETEKOV
 

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel

pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.

1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu

2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy

3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel

 

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 8 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

 

30. SUPERFINÁLE: sa nepôjde

 

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

 

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú
 

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

 

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

 

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

 

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

 

37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 


V Očkove dňa 10. novembra 2013

PROPOZÍCIE K PRETEKOM

Hobby Autokros Trenčín


Karpatský Autokrosový Pohár 2013
6. pretek
areál na Podhatí - za stavidlami  10.11.2013

 

1. Názov pretekov:  Karpatský Autokrosový Pohár – 6. pretek 
 

2. Organizátor: Záchranný systém – RESCUE, o.z.
Štvrť SNP 144/61
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42015871

2.1. Organizačný výbor: 
predseda: Marián Zvěřina
členovia: Peter Malovec
Daniela Punová

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Marián Zvěřina
Technický komisár: Ľubomír Malovec
Športový komisár: Peter Malovec
Vedúci štartu: Ľubomír Malovec
Tajomník: Daniela Punová
Časomiera: P. Bednárik

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo

4. Zdravotné zabezpečenie:  Záchranný systém – RESCUE, o.z.

5. Termín konania: 10. novembra 2013 o 10:00 hod.


6. Miesto konania: Výcvikový areál RESCUE-ZS, Na podhatí, Trenčín


7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie


8. Dráha: dĺžka 980 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, štrk


9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii


10. Časový harmonogram:
09.10.2013 - Uzávierka prihlášok

10.11.2013
07:00 otvorenie sekretariátu
7:15 - 9:30 administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00            meraný tréning
                     Prvá rozjazda
                     Druhá rozjazda
                     Tretia rozjazda
                     Finále
                     Superfinále
                     Dekorovanie víťazov


11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
Quad-ATV OPEN

 

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.karpatskyautoprosovypohar.sk “ v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 20.04.2013 do 24:00 hod


13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€, Juniori 30€, Quad 30€. Ženy 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na meraný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.


14. Palivo: organizátor nezabezpečuje.


15. Pneumatiky: ľubovoľné


16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor


17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.


18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2013 v priestoroch informačného centra od 07.15 do 09.30 hod.


19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2012 od 07.15 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe. Po technickom preberaní bude každému jazdcovi umožnené absolvovať 1 kolo na zoznámenie sa s traťou. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.


20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10

                                             finálová jazda : max. 10


21. Signalizácia: 
Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 3min. – pri nedodržaní časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde.

Vlajky :
Červená – prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu
Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po následujúce stanovisko TK
Zelená – Trať je voľná, možnosť predbiehania
Biela – Pomalé vozidlo na trati
Šachovnca – Cieľ, ukončenie jazdy


22. Štart: Štart je prevedený zelenou vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.


23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.


24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 21.04.2013 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.


25. Depo: v depe možu pretekári odstaviť pretekárske vozidlo a jedno servisné vozidlo, ostatné vozidlá musia byť odstavené na parkovisku pre hostí.


26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.


27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi. Tankovanie vozidla sa môže uskutočniť výlučne na podkladovej fólii.


28. SYSTÉM PRETEKOV
 

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2
pre superfinále sa skladá z 5 miest v zložení 3-2


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 4 kolá.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel (SAMŠ).


29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje čas. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !


30. SUPERFINÁLE: sa zúčastnia víťazi jednotlivých kategórii mimo kat. quad


31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.


32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú vyplácané ( finančná odmena bude na konci seriálu KAP )


33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami


34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli


35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty


36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.


37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 

 

 

V Trenčín dňa 10.10 2013

 

  

Karpatský Autokrosový Pohár 2013
 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
 

Autokros Gajary
areál AMK Gajary 13.10.2013


 

1. Názov pretekov : Autokros Gajary
 
2. Organizátor : Auto Moto Klub Gajary
                         Levárska 763/11,
                         900 61 Gajary
                         IČO: 422 57 018
 
2.1. Organizačný výbor:
predseda: Radovan Adamík
členovia:   Mário Mader, Gabriela Petrášová
 
 
2.2. Činovníci:
Riaditeľ pretekov:    Radovan Adamík
Technický komisár: Radovan Adamík , 
                             Mário Mader, 
                             Vladimír Pražienka
Športový komisár:   Mário Mader
Vedúci štartu:        Marián Petráš
Tajomník:              Gabriela Petrášová
 
 
3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo
 
 
4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka
 
 
5. Termín konania: 13. október  2013 o 10:00 hod.
 
 
6. Miesto konania: areál AMK Gajary
 
 
7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie
 
 
8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, piesok
 
 
9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa ďalej uvedených propozícii
 
10. Časový harmonogram:
12.10.2013 - Uzávierka prihlášok

13.10.2013
08:00              otvorenie sekretariátu
8:00 - 9:30      administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00     rozprava
10:00 – 11:00  voľný tréning
12:00              prvá rozjazda
                      druhá rozjazda
                      tretia rozjazda
17:00              finále
                      dekorovanie víťazov
 
11. Kategórie:
Juniori ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
 
12. Prihlášky: 
Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.karpatskyautoprosovypohar.sk  v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 12.10.2013 do 24:00 hod alebo pred samotným pretekom na sekretariáte AMK Gajary.
 
13. Štartovné:
Štartovné je vo výške 40 €, Juniori 30 €. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na voľný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo. 
 
14. Palivo:
 Organizátor nezabezpečuje. 
 
15. Pneumatiky:
Ľubovoľné.
 
16. Štartovné čísla: 
Organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor.
 
17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.
 
18. Administratívne preberanie: 
Všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2013 v priestoroch informačného centra od 08.00 do 09.30 hod.
 
19. Technické preberanie: 
Každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2013 od 08.00 do 09.30 hod. technickým komisárom (alebo riaditeľom preteku) v priestore štartu. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart. Na technické a administratívne preberanie sa s vozidlom dostaví vždy len jazdec (pri kategórii Junior aj zákonný zástupca). Pri preberaní musí mať jazdec so sebou aj pretekársky odev (jedno dielna kombinéza, rukavice, motoristická prilba schváleného typu, topánky).
  
20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10
                                             finálová jazda: max. 10
 
21. Signalizácia:
Štart – pohyb vlajky. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu = 2min. Pri nedodržaní časového limitu nebude pustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Zoraďovanie na štart bude podľa losovania a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka = prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá = prekážka na trati, zákaz predbiehania od stanovišťa po stanovište.
 
22. Štart: 
Štart je prevedený mávnutím vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný riadiť sa pokynmi štartového komisára(alebo riaditeľa preteku).
 
23. Tréning: 
Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 5 vozidiel. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu (3 kolá). Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou. 
 
24. Rozprava:
Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 13.10.2013 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.
 
25. Depo:
V depe budú jazdci zoradení ako prídu.
 
26. Čakací priestor: 
Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.
 
27. Znečisťovanie životného prostredia:
Každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.
 
28. SYSTÉM PRETEKOV
 
28.1 Štartový rošt:
Pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
Pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2
 
28.2 Rozjazdy:
Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa losovania
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy
 
28.3 Bodovanie:
Podľa autokrosových pravidiel (FIA).
 
29. FINÁLE: 
Finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje riaditeľ pretekov. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !
 
30. Vyhodnotenie:
Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná najskôr 20 minút po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.
 
31. Vecné ceny: 
Jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami.
 
32. Výsledky: 
Výsledky každej jazdy budú vyvesené ihneď  ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli.
 
33. Protesty a odvolania:
Proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty.
 
34. Tresty: 
Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec môže byť z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.
 
36. Dychová skúška na alkoholu:
Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať náhodnú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.
 
37. Pretekár je plne zodpovedný za svoj doprovod i mechanikov, obzvlášť za požívanie alkoholických nápojov a nevhodné správanie sa voči organizátorom ako aj ostatným účastníkom. Za nevhodné (agresívne) chovanie sa doprovodu pretekára môže byť pretekár vylúčený z preteku. 
 
38. Po skončení preteku je pretekár a jeho doprovod povinný po sebe upratať priestor v depe vozidiel.
 
39. Mimo pretekársku dráhu je pretekár povinný jazdiť rýchlosťou maximálne 5 km/h. (rýchlosť chôdze).
 
 
 
 
V Gajaroch dňa 28.augusta 2013
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Radovan Adamík 
                                                                                                                    riaditeľ preteku

 

 

 

  

Karpatský Autokrosový Pohár 2013
 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
 

Hawaii Autokros
areál PD Očkov 11.08.2013

 

1. Názov pretekov: AUTOCROSSARENA – HAWAI PRETEK
 

2. Organizátor: Nikoleta Sedláková
Kríž nad Váhom 239
916 26 Považany
IČO: 46485066

2.1. Organizačný výbor: predseda: Nikoleta Sedláková
členovia: Richard Joštic, Ľuboš Kukučka

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Mgr. Milan Rýzek
Technický komisár: Andrej Radena
Športový komisár: Ján Baumgartner
Vedúci štartu: Ján Krč
Tajomník: Nikoleta Sedláková
Komentátor: Petr Krejcar

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo

4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka

5. Termín konania: 11. augusta 2013 o 10:00 hod.

6. Miesto konania: AUTOCROSSARENA - areál PD Očkov č. 36

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii

10. Časový harmonogram:

10.08.2013 - Uzávierka prihlášok

11.03.2013 - 07:15 otvorenie sekretariátu

7:30 - 9:30 administratívne a technické: preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00 Voľný tréning
         Prvá rozjazd
         
počas prestávky ukážky : PaintBall + PaintballCross
         Druhá rozjazda
         počas prestávky Promotér-Eskamotér-Mág  Ján Apolons Iľafskin z Púchova

         Tretia rozjazda
         
počas prestávky Demolačné Derby (auto o auto - plech o plech)
         Finále
         Superfinále
         Dekorovanie víťazov

11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 (vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18r.)
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
Quad-ATV OPEN

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.karpatskyautoprosovypohar.skwww.autocrossarena.skv sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 10.08.2013 do 24:00 hod

13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€, Juniori 30€, Quad 30€. Ženy 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na meraný tréning.

Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo. Pri väčšom počte mechanikov je nutné zaplatiť vstupné vo výške 1€ za osobu

14. Palivo: organizátor nezabezpečuje. Výnimku tvoria autá zapožičané v AutoCrossAréne Očkov

15. Pneumatiky: ľubovoľné

16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor

17. Poistenie: Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2013 v priestoroch informačného centra od 07.30 do 09.30 hod.

19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2013 od 07.30 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe. Po technickom preberaní bude každému jazdcovi umožnené absolvovať 1 kolo na zoznámenie sa s traťou.
Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.

20. Počet jazdcov na trati:
preteky : max.10
finálová jazda : max. 10

21. Signalizácia: Štart - semafor, červené svetlá, po rozsvietení červených svetiel štart. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 2min. – pri nedodržaní časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka– prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po prekážke.

22. Štart: Štart je prevedený štartovacím zariadením (svetelná signalizácia). Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.

23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 11.08.2013 9.50 hod. v priestoroch depa. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

25. Depo: v depe budú jazdci zoradení podľa divízií a tried

26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

28. SYSTÉM PRETEKOV

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
pre finále z max. 10 miest v zložení 3-2-3-2
pre superfinále sa skladá z 5 miest v zložení 3-2

28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.
1. rozjazda: 
postavenie na štarte podľa časov v tréningu
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy

28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel (SAMŠ).

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje čas. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl!

30. SUPERFINÁLE: sa zúčastnia víťazi jednotlivých kategórii

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú vyplácané ( finančná odmena bude na konci seriálu KAP )

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

37. Dychová skúška na alkohol: Organizátor si má právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom, pri pozitívnej skúške u jazdca, má právo na vyradenie ho z pretekov.

 


V Očkove dňa 10.júla 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpatský Autokrosový Pohár 2013
 

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
 

Autocross Gajary
areál AMK Gajary 22.06.2013


 

1. Názov pretekov: Autocross Gajary

2. Organizátor: Auto Moto Klub Gajary

                           Levárska 763/11,
 
                          900 61 Gajary
 
                          IČO: 422 57 018

2.1. Organizačný výbor: predseda: Radovan Adamík

                                       členovia : Mário Mader, Gabriela Petrášová

                                              

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov      : Radovan Adamík
                       Technický komisár   : Mário Mader
                       Športový komisár     : Mário Mader
                       Vedúci štartu           : Marián Petráš
                       Tajomník                  : Gabriela Petrášová
                       Komentátor              : Leonard Dani

 

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo

4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka

5. Termín konania: 22. júna 2013 o 10:00 hod.

6. Miesto konania: areál AMK Gajary

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, piesok

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii

10. Časový harmonogram:  21.06.2013 - Uzávierka prihlášok


22.06.2013
08:00                otvorenie sekretariátu
8:00 - 9:30        administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00       rozprava
10:00 – 11:00    voľný tréning
12:00                prvá rozjazda
                        druhá rozjazda
                        tretia rozjazda
17:00                finále
                        dekorovanie víťazov

11. Divízie, triedy:
Juniori ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.karpatskyautoprosovypohar.sk “ v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 21.06.2013 do 24:00 hod alebo pred samotným pretekom na sekretariáte AMK Gajary.

13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€, Juniori 30€. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na voľný tréning.
Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.

14. Palivo: organizátor nezabezpečuje.

15. Pneumatiky: ľubovoľné

16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor

17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2013 v priestoroch informačného centra od 08.00 do 09.30 hod.

19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2012 od 08.00 do 09.30 hod. technickým komisárom v priestore štartu.
Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart. Na technické a administratívne preberanie sa s vozidlom dostaví vždy len jazdec (zástupca).

 

20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10
                                           finálová jazda : max. 10

21. Signalizácia: Štart – pohyb vlajky. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 2min. – pri nedodržaní časového limitu nebude pustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Zoraďovanie na štart bude podľa losovania a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka– prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu. Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania od stanovišťa po stanovište.

22. Štart: Štart je prevedený mávnutím vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný riadiť sa pokynmi štartového komisára.

23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 22.06.2013 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

25. Depo: v depe budú jazdci zoradení ako prídu

26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

28. SYSTÉM PRETEKOV
28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2

28.2 Rozjazdy:
Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.

1. rozjazda: postavenie na štarte podľa losovania
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy

28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel (SAMŠ).

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje riaditeľ pretekov.
V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !

30. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

31. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

32. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli.

33. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

34. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

36. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 


V Gajaroch dňa 5.mája 2013

 

 

 

 

  

 

PROPOZÍCIE K PRETEKOM

Hobby Autokros Trenčín


Karpatský Autokrosový Pohár 2013
2. pretek
areál na Podhatí - za stavidlami  21.04.2013

 

1. Názov pretekov:  Karpatský Autokrosový Pohár – 2. pretek 
 

2. Organizátor: Záchranný systém – RESCUE, o.z.
Štvrť SNP 144/61
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 42015871

2.1. Organizačný výbor: 
predseda: Marián Zvěřina
členovia: Peter Malovec
Daniela Punová

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Marián Zvěřina
Technický komisár: Ľubomír Malovec
Športový komisár: Peter Malovec
Vedúci štartu: Ľubomír Malovec
Tajomník: Daniela Punová
Časomiera: P. Bednárik

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo

4. Zdravotné zabezpečenie:  Záchranný systém – RESCUE, o.z.

5. Termín konania: 21. apríl 2013 o 10:00 hod.


6. Miesto konania: Výcvikový areál RESCUE-ZS, Na podhatí, Trenčín


7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie


8. Dráha: dĺžka 980 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina, štrk


9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii


10. Časový harmonogram:
20.04.2013 - Uzávierka prihlášok

21.04.2013
07:00 otvorenie sekretariátu
7:15 - 9:30 administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00            meraný tréning
                     Prvá rozjazda
                     Druhá rozjazda
                     Tretia rozjazda
                     Finále
                     Superfinále
                     Dekorovanie víťazov


11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
Quad-ATV OPEN

 

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke „ www.karpatskyautoprosovypohar.sk “ v sekcii Prihláška na pretek najneskôr do 20.04.2013 do 24:00 hod


13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€, Juniori 30€, Quad 30€. Ženy 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na meraný tréning. Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo.


14. Palivo: organizátor nezabezpečuje.


15. Pneumatiky: ľubovoľné


16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo, jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor


17. Poistenie:
Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.


18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2013 v priestoroch informačného centra od 07.15 do 09.30 hod.


19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 21.04.2012 od 07.15 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe. Po technickom preberaní bude každému jazdcovi umožnené absolvovať 1 kolo na zoznámenie sa s traťou. Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.


20. Počet jazdcov na trati: preteky           : max. 10

                                             finálová jazda : max. 10


21. Signalizácia: 
Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 3min. – pri nedodržaní časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde.

Vlajky :
Červená – prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartu
Žltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po následujúce stanovisko TK
Zelená – Trať je voľná, možnosť predbiehania
Biela – Pomalé vozidlo na trati
Šachovnca – Cieľ, ukončenie jazdy


22. Štart: Štart je prevedený zelenou vlajkou. Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.


23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.


24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 21.04.2013 o 9.50 hod. v priestoroch štartu. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.


25. Depo: v depe možu pretekári odstaviť pretekárske vozidlo a jedno servisné vozidlo, ostatné vozidlá musia byť odstavené na parkovisku pre hostí.


26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.


27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi. Tankovanie vozidla sa môže uskutočniť výlučne na podkladovej fólii.


28. SYSTÉM PRETEKOV
 

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel
pre finále z max.10 miest v zložení 3-2-3-2
pre superfinále sa skladá z 5 miest v zložení 3-2


28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 4 kolá.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy


28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel (SAMŠ).


29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje čas. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl !


30. SUPERFINÁLE: sa zúčastnia víťazi jednotlivých kategórii mimo kat. quad


31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.


32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú vyplácané ( finančná odmena bude na konci seriálu KAP )


33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami


34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli


35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty


36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.


37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 

 

 

V Trenčín dňa 10.apríl 2013

 

 

 

 

 

 

  

 

PROPOZÍCIE K PRETEKOM

VEĽKONOČNÝ PRETEK


Karpatský Autokrosový Pohár 2013
1. pretek

areál PD Očkov 23.03.2013


 

1. Názov pretekov: AUTOCROSSARENA – VEĽKONOČNÝ PRETEK
 

2. Organizátor: Nikoleta Sedláková
Kríž nad Váhom 239
916 26 Považany
IČO: 46485066

2.1. Organizačný výbor: predseda: Nikoleta Sedláková
členovia: Richard Joštic
Ľuboš Kukučka

2.2. Činovníci: Riaditeľ pretekov: Mgr. Milan Rýzek
Technický komisár: Ján Baumgartner
Športový komisár: Ján Baumgartner
Vedúci štartu: Ján Krč
Tajomník: Nikoleta Sedláková
Časomiera: P. Bednárik
Komentátor: Petr Krejcar

3. Oficiálna vývesná tabuľa: depo

4. Zdravotné zabezpečenie: RLP - lekár, sanitka

5. Termín konania: 23. marec 2013 o 10:00 hod.

6. Miesto konania: AUTOCROSSARENA - areál PD Očkov č. 36

7. Účasť v súťaži: štartovať môžu aj pretekári bez platnej licencie

8. Dráha: dĺžka 850 m, minimálna šírka 10 m, maximálna šírka 18m, povrch: hlina

9. Predpisy: preteky sa uskutočnia podľa týchto propozícii

10. Časový harmonogram:

22.03.2013 - Uzávierka prihlášok

23.03.201307:00 otvorenie sekretariátu

7:15 - 9:30 administratívne a technické preberanie
9:50 - 10:00 rozprava
10:00            meraný tréning
                     Prvá rozjazda
                     Druhá rozjazda
                    Tretia rozjazda
                    Finále
                    Superfinále
                    Dekorovanie víťazov

11. Divízie, triedy:
Juniori do 1600 cm3 ( vek do 18 rokov - vrátane roku v ktorom dovŕši 18 r. )
do 1400 cm3
do 1600 cm3
do 2000 cm3
4x4 OPEN
Quad-ATV OPEN

12. Prihlášky: Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť preteku musí riadne a včas vyplniť a odoslať prihlášku prostredníctvom prihlasovacieho formulára na webovej stránke www.karpatskyautoprosovypohar.sk v sekcii. Prihláška na pretek najneskôr do 22.03.2013 do 24:00 hod

13. Štartovné: štartovné je vo výške 40€, Juniori 30€, Quad 30€. Ženy 30€. Ženy sa môžu prihlásiť do skupiny Junior, alebo podľa zaradenia jednotlivých kubatúr. Štartovné a poplatky sa budú vyberať pri administratívnom preberaní a vrátiť ho jazdcovi bude možné iba pokiaľ súťažné vozidlo nenastúpi na meraný tréning.

Štartovné zahŕňa vstup do areálu pre jazdca a štyroch mechanikov, 1 súťažné vozidlo a 1 servisné vozidlo. Pri väčšom počte mechanikov je nutné zaplatiť vstupné vo výške 1€ za osobu

14. Palivo: organizátor nezabezpečuje. Výnimku tvoria autá zapožičané v AutoCrossAréne Očkov

15. Pneumatiky: ľubovoľné

16. Štartovné čísla: organizátor nebude prideľovať pretekárom štartovné čísla, pretekár použije svoje vlastné štartovné číslo,
jazdcom ktorí nemajú štartovné číslo pridelí organizátor

17. Poistenie: Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek nehodu, zranenie, škody spôsobené na pretekárskom vozidle, príslušenstve alebo výbave nehodou alebo inou udalosťou. Účasť na tomto podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Pretekári sa svojou účasťou vzdávajú všetkých práv uplatňovať si nároky na usporiadateľa či už arbitrážou, alebo tribunálom, či iným spôsobom za škody spôsobené ich činnosťou, alebo nedbalosťou.

18. Administratívne preberanie: všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2013 v priestoroch informačného centra od  07.15 do 09.30 hod.

19. Technické preberanie: každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí zúčastniť technického preberania, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2012 od 07.15 do 09.30 hod. technickým komisárom v depe. Po technickom preberaní bude každému jazdcovi umožnené absolvovať 1 kolo na zoznámenie sa s traťou.
Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom nebude pripustené na štart - vozidlo musí byť vybavené vnútorným bezpečnostným rámom - bezpečnostné pásy musia byť minimálne štvorbodové a nesmú byť poškodené.

20. Počet jazdcov na trati:
preteky            : max.10
finálová jazda : max. 10

21. Signalizácia: Štart - semafor, červené svetlá, po rozsvietení červených svetiel štart. Časový limit na nástup na štart po otvorení vstupu - 2min. – pri nedodržaní časového limitu nebude vpustený na štart. Počet zostávajúcich kôl bude pretekárom signalizovaný tabuľou. Jednotlivé jazdy končia odmávnutím v cieli šachovnicou. Zoraďovanie na štart bude podľa času a umiestnenia v rozjazde. Červená vlajka– prerušenie jazdy, pretekár spomalí a dojazdí k štartuŽltá – prekážka na trati, zákaz predbiehania po prekážke.

22. Štart: Štart je prevedený štartovacím zariadením (svetelná signalizácia). Súťažné vozidlá sú na štarte postavené podľa pokynov usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý predčasne odštartuje bude napomenutý, Ak pretekár 2x za sebou zaviní predčasný štart, bude z jazdy vylúčený. Na štarte je pretekár povinný sa riadiť pokynmi štartového komisára.

23. Tréning: Voľného tréningu sa nesmie zúčastniť vozidlo, ktoré nebolo technicky prebrané. Riaditeľ pretekov má právo zrušiť konanie voľného tréningu v prípade extrémne zlých poveternostných podmienok. V každej tréningovej jazde budú maximálne 4 vozidlá. Každý pretekár absolvuje jednu tréningovú jazdu. Tréning slúži na odskúšanie a zoznámenie sa s traťou.

24. Rozprava: Rozprava riaditeľa preteku s pretekármi sa uskutoční 23.03.2013  9.50 hod. v priestoroch depa. Pretekári sú povinní zúčastniť sa rozpravy. V prípade ak riaditeľ preteku považuje za nevyhnutné uskutočniť ďalšiu rozpravu, táto rozprava sa uskutoční podľa jeho uváženia.

25. Depo: v depe budú jazdci zoradení podľa divízií a tried

26. Čakací priestor: Každý pretekár v plnej výstroji, upútaný v bezpečnostných pásoch vo vozidle, je povinný počas celého podujatia byť 5 minút pred vypísaným časom jeho jazdy vo vyznačenom prípravnom čakacom priestore. Za nesplnenie tejto povinnosti, vedúci parkoviska pretekárskych strojov môže odmietnuť pripustenie pretekára na štart tejto jazdy.

27. Znečisťovanie životného prostredia : každý jazdec musí mať pod vozidlom nepremokavú fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na, ktorej môže vykonávať opravy vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami. V celom areáli pretekov je zakázané vypúšťanie všetkých ropných produktov, ich únik je každý účastník povinný bezpodmienečne nahlásiť usporiadateľovi.

28. SYSTÉM PRETEKOV

28.1 Štartový rošt:
pre rozjazdy sa skladá z miest pre max. 10 vozidiel 
pre finále z max. 10 miest v zložení 3-2-3-2
pre superfinále sa skladá z 5 miest v zložení 3-2

28.2 Rozjazdy: Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd na 5 kôl.
1. rozjazda: postavenie na štarte podľa časov v tréningu
2. rozjazda: podľa umiestnenia z prvej rozjazdy
3. rozjazda: podľa umiestnenia z druhej rozjazdy

28.3 Bodovanie: podľa autokrosových pravidiel (SAMŠ).

29. FINÁLE: finálová jazda sa pôjde na 7 kôl, do finále postupuje 10 najlepších podľa umiestnenia, rozhodovať budú body z dvoch najlepších jázd, v prípade rovnosti bodov rozhodne umiestnenie v 3 jazde. V prípade 3 rovnakých, rozhoduje čas. V prípade vyššej moci si organizátor vyhradzuje právo skrátiť počet kôl!

30. SUPERFINÁLE: sa zúčastnia víťazi jednotlivých kategórii

31. Vyhodnotenie: Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa koná hneď po skončení poslednej finálovej jazdy, ktorého sa musí zúčastniť každý vyhodnotený pretekár v pretekárskom odeve. Pódium so stupňami pre víťazov bude na trávnatej ploche pri štarte. Počas slávnostného vyhodnocovania je zakázané všetkým účastníkom vykonávať takú činnosť, ktorá by mohla napr. hlukom, nežiaducim presunom techniky narušiť priebeh slávnostného vyhodnotenia.

32. Odmeňovanie jazdcov: finančné odmeny nebudú vyplácané ( finančná odmena bude na konci seriálu KAP )

33. Vecné ceny: jazdci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v každej divízii a triede budú odmenení vecnými cenami

34. Výsledky: výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli

35. Protesty a odvolania: proti rozhodnutiu riaditeľa pretekov nie sú možné protesty

36. Tresty: Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom preteku. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade ak uvedeným konaním nezíska pozíciu.

37. Dychová skúška na alkoholu: Organizátor si vyhradzuje právo počas závodu vykonávať námatkovú dychovú skúšku na alkohol u jazdcov v prípravnom priestore pred štartom.

 


V Očkove dňa 10.marca 2013

 

 

 

  

 

© 2013-2019 Všetky práva vyhradené.